Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

ໂດຍການເປັນປະທ່ານຂອງ ທ່ານ ສົມໃຈ ຊານົນຕຼີ ຮອງຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອສັງຄົມ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນປະກອບເຂົ້າ ໃນຮ່າງຍຸດທະສາດ REDD+ ແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການສະເໜີ ສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ກັບວຽກງານ REDD+ ແລະ ຄວາມຄຶບໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງ່ານ REDD+ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການປະເມີນທາງສັງຄົມແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສຳລັບ REDD+ ສປປ ລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມແມ່ນຍົກເອົາ 12 ສາເຫດຫຼັກ ຂອງການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ ເພື່ອນໍາມາຈັດລຽງອັນດັບຄວາມສຳຄັນ 1-5 ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ, ສາເຫດທີ 1.ການຕັດໄມ້ ແບບມີໂກ້ຕ້າ, 2.ການສູນເສຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່(ເລື່ອນລອຍ), 3.ການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ, 4.ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ ຈາກການເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນ, 5.ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ ຈາກໄຟໄໝ້ລາມປ່າ, ການປຶກສາຫາລືໄດ້ແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາຊອກຫາສາເຫດຍ່ອຍ, ລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ຜູ້ກະທຳ, ຜົນກະທົບປະຈຸບັນ, ແນວໂນ້ມໃນອານາຄົດ, ວິທີແກ້ໄຂ, ລຳດັບຄວາມຮີບດ່ວນ, ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ, ທ່າແຮງ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ ສາເຫດນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລາງ, ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ໄມ້ຂອງປະຊາຊົນ, ນັກທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ການປະຕິບັດລະບຽບ ກົດໝາຍແມ່ນຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ການບຸກລຸກພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ຂອງປະຊາຊົນໃນການເຮັດການຜະລິດແບບຊະຊາຍ, ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດບໍ່ພຽງພໍ, ຂາດການຈັດສັນພື້ນທີ່, ການສົງເສີມອາຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ການປູກຈິດສຳນຶກຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຍັງໜ້ອຍ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສຸວັນນາ ຈັນທະລືສີ
ກວດແກ້ໂດຍ:

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter