Get Adobe Flash player
ລ/ດ ເນື້ອໃນ
01 ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016 ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ຄຳສັ່ງເລກທີ 15ນຍ
02 ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 31/ນຍ, ລົງວັນທີ 05 ພະຈິກ 2013 ວ່າດ້ວຍ ການຢຸດຕິຊົ່ວຄາວການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ Ordered-Suspension-of-Logging-Production-Forest
03 ແຈ້ງການ ເລກທີ 1355/ຫສນຍ.ກລຂ, ລົງວັນທີ 09 ກັນຍາ 2016 ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສົ່ງອອກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ໄມ້ຜະລິດຖ່ານ Notifications-for-Manage-and-exporting-timber-and-wood-charcoal-product
04 ແຈ້ງການ ເລກທີ 0073/ກປ, ລົງວັນທີ 03 ພະຈິກ 2016 ວ່າດ້ວຍ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ງຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງອອກຕ່າງປະເທດ Notifications-Minister-of-Agriculture-and-Forestry-No.-0073.-MAF-dated-November-03-2016

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter