Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

Monthly Archives: February 2017

Capture Capture2
 • ການສຳຫຼວດ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ ເຊີ່ງໄດ້ກຳນົດ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂື້ນ 2 ຄັ້ງຄື: ຄັ້ງທີ່ 1 ເລີ່ມແຕ່ ປີ 1990-1991. ຄັ້ງທີ່ 2 ເລີ່ມແຕ່ປີ 2016-2017. ວັດຖຸປະສົງ ແມ່ນເພື່ອ:
  1), ເພື່ອປັບປຸງວິທີການສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຊື່ງໄດ້ກຳນົດຂື້ນໃນ 1990 ໄດ້ທົດສອບ ແລະ ປະເມິນຜົນມາແລ້ວເປັນເວລາ 3 ປີ.
  2), ເພື່ອຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງວຽກງານພາກສະໜາມໃຫ້ແທດເໝາະຂື້ນຕື່ມ.
  3), ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນກຽ່ວກັບປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນກຽ່ວບໍລິມາດໄມ້ຢືນຕົ້ນ ແລະ ຖ້າເປັັນໄປໄດ້ກໍ່ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕັດ ແລະ ຂໍ້ມູນກຽ່ວກັບສະພາບຕ່າງໆ ຂອງພື້ນທີ່ເຊັ່ນກັນ ໃນເຂດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຂອງແຂວງ ທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ.
  4), ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນສ້າງສົມຜົນບໍລິມາດ.
  5), ເພື່ອກວດກາຄວາມຊັດເຈນຂອງແຜນທີ່ດິນ, ແຜນທີ່ສະພາບປ່າ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕົວຈິງ ໃນສະໜາມ.
  6), ເພື່ອປັບປຸງຄໍານິຍາມຂອງບັນດາຕົວປ່ຽນຕ່າງໆ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.
 • ຜົນໄດ້ຮັບຄື:
  1), ສະໜອງຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄິດໄລ່ຊິວະມວນສານໄມ້ ແລະ ປະລິມານການສະສົມທາດກາກບອນຂອງປ່າໄມ້ ທີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບວຽກງານ REDD+ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມທັງເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການ ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນອານາຄົດ.
  2), ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ມີຄວາມສໍານິສໍານານທາງດ້ານວິຊາການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງໃນອານາຄົດ.
 • ພະນັກງານກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ ກໍາລັງສຸມໃສ່ການສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ
  ສົກປີ 2016 – 2017 ມີຈໍານວນດອນທັງໝົດ 468 ກຸ່ມດອນ ໃນທົ່ວປະເທດ, ພາຍໃນກຸ່ມດອນໜື່ງ ປະກອບດ້ວຍ 4 ດອນນ້ອຍ ໃນ 18 ແຂວງ ຄື:
  ແຂວງຜົ້ງສາລີ 9 ກຸ່ມດອນ, ຫຼວງນໍ້າທາ 35 ກຸ່ມດອນ, ອຸດົມໄຊ 28 ກຸ່ມດອນ, ບໍ່ແກ້ວ 13 ກຸ່ມດອນ, ຫຼວງພະບາງ 52 ກຸ່ມດອນ, ຫົວພັນ 6 ກຸ່ມດອນ, ຊຽງຂວາງ 14 ກຸ່ມດອນ, ໄຊສົມບູນ 15 ກຸ່ມດອນ, ໄຊຍະບູລີ 48 ກຸ່ມດອນ, ວຽງຈັນ 10 ກຸ່ມດອນ, ນະຄອນຫຼວງ 6 ກຸ່ມດອນ, ບໍລິຄໍາໄຊ 30 ກຸ່ມດອນ, ຄໍາມ່ວນ 24 ກຸ່ມດອນ, ສະຫັວນນະເຂດ 67 ກຸ່ມດອນ, ສາລະວັນ 27 ກຸ່ມດອນ, ຈໍາປາສັກ 38 ກຸ່ມດອນ, ເຊກອງ 16 ກຸ່ມດອນ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື 30 ກຸ່ມດອນ, ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດສໍາຫຼວດໄດ້ທັງໝົດ ຈໍານວນ 349 ກຸ່ມດອນ ເທົ່າກັບ 74 %,ຍັງເຫຼືອ 16 %.

 

ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ທອງຄໍາ ວໍລະບຸດ

ລຽບລຽງໂດຍ: ສົມພາວີ ແກ້ວກາ

ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ ຄໍາມາ ຫອມສີສະຫວາດ

27 ກຸມພາ 2017

1IMG_4566

ກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທຽບຖານ Rel ແລະ ການ ຕິດຕາມກວດກາລາຍງານ ພິສູດຢັ້ງຢືນ MRV ຄັ້ງທີ III
ໃນວັນທີ 12 ມັງກອນ 2017 ກອງສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທຽບຖານ Rel ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ລາຍງານ ພິສູດຢັ້ງຢືນ MRV ຄັ້ງທີ III. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ລີນທອງຄຳດີ ຫົວໜ້າກອງສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້. ຈຸດປະສົງ: ແມ່ນຮັບຟັງການລາຍງານການສ້າງແຜນທີ່ ແຄ່ປີ 2005-2015

1
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ການຜະລິດຖ່ານຂາວ ເປັນສິນຄ້າ ແບບຍືນນານ ໃນ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຂະແໜງການລັດ ທີ່ກົມປ່າໄມ້ ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2016 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມໃຈ ຊານົນຕີ ຮອງຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ: 1. ປຶກສາຫາລື ການຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ການຜະລິດຖ່ານຂາວ ເປັນສິນຄ້າ ແບບຍືນນານ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ສົ່ງເສີມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. 2. ກຳນົດ ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການ ການສົ່ງເສີມ ການຜະລິດຖ່ານຂາວ ເປັນສິນຄ້າ ແບບຍືນນານ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ສົ່ງເສີມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. 3. ກຳນົດ ກົນໄກ ການປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງຂະແໜງການລັດ, ຜູ້ປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາໄມ້ຕິ້ວ, ແລະ ກຸ່ມຜະລິດຖ່ານຂາວໃຫ້ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຄ່ອງຕົວ.

14

ພິທີເລື່ອນ ສະມາຊິກພັກສຳຮອງ ຂື້ນສົມບູນ ຄັ້ງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2017.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2017 ກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດພິທີເລື່ອນສະມາຊິກສຳຮອງຂື້ນສົມບູນ ຈາກໜ່ວຍພັກ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງຈຳນວນ 2 ສ/ຫ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ແລະ ພັກກົມປ່າໄມ້, ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ຊຶ່ງພິທີດັ່ງກ່າວທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມໂດຍໃຫ້ສຶບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໄປເລື້ອຍໆ ເພື່ອກາຍເປັນສະ ມາຊິກພັກສົມບູນໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຂອງພັກ 5 ຫຼັກກາ, 3 ທິດຊີ້ນຳ ແລະ 16 ຂໍ້ຫ້າມ ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຍັງ ໄດ້ຊີ້ນຳລວມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກທັງໝົດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານສະເພາະເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍສູ້ຊົນປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 70%.

 

ການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ຊຸກຍູ້ສ້າງແຜນປີ 2017.
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 30 ທັນວາ 2016, ຕາງໜ້າໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ຫ້ອງການກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ພະແນກແຜນການ, ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳສົກປີ 2015-2016 ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ.
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອລົງຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜ້າວຽກກິດຈະກຳແຜນງົບປະມານປະຈຳສົກປີ 2015-2016 ແລະ ຊຸກຍູ້ການສ້າງແຜນປະຈະປີ 2017, ໂດຍສະເພາະແມ່ນງົບປະມານບ້ວງກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນໄດ້ປຶກສາຫາລື ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ວິທີການແກ້ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ໃຫ້ບັນດາແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານ ຈາກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍຄື ກິດຈະ ກຳເຫັນວ່າຖຶກຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
1. ບັນດາໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ຕາມແບບຟອມພີແຄັບ I.1 ແລະ II.1 ບາງກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນສູນກາງເປັນຜູ້ກຳນົດໃຫ້ ສາເຫດຍ້ອນແຜນງົບປະມານຈະຕົກກໍ່ໄດ້ຮີບດ່ວນສະເໜີແຜນກິດຈະກຳເລີຍ
2. ການເຂົ້າຂໍ້ມູນແບບໃສ່ຟອມປະເມີນຜົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຍ້ອນວ່າ ເປັນປີທຳອິດທີ່ໄດ້ລົງຕິດຕາມປະເມີນໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມດັ່ງກ່າວ
3. ມີບາງໂຄງການໄດ້ງົບປະມານຫຼາຍແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຂອງໜ້າວຽກບໍ່ແທດເໝາະກັບງົບປະມານ
4. ການສະໜອງງົບປະມານ ຂອງບັນດາກິດຈະກຳແມ່ນບໍ່ທ່ວງທັນກັບລະດູການ
5. ແຂວງໄຊສົມບູນຈະສຶບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການປ່າປ້ອງກັນ ສາເຫດຍ້ອນພັກບຸນປະເພນີ
6. ແຂວງຊຽງຂວາງ ບໍ່ທັນສະເໜີແຜນນຳໃຊ້ງົບປະມານງວດທີ 4 ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ສາເຫດຍ້ອນສ້າງແຜນກິດຈະກຳສຳເລັດ ແຕ່ຂອດປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ຊັກຊ້າ ຈື່ງບໍ່ໄດ້ສະເໜີແຜນມາຮອດກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້ ການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ຊຸກຍູ້ສ້າງແຜນປີ 2017.
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 30 ທັນວາ 2016, ຕາງໜ້າໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ຫ້ອງການກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ພະແນກແຜນການ, ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳສົກປີ 2015-2016 ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ.
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອລົງຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜ້າວຽກກິດຈະກຳແຜນງົບປະມານປະຈຳສົກປີ 2015-2016 ແລະ ຊຸກຍູ້ການສ້າງແຜນປະຈະປີ 2017, ໂດຍສະເພາະແມ່ນງົບປະມານບ້ວງກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນໄດ້ປຶກສາຫາລື ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ວິທີການແກ້ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ໃຫ້ບັນດາແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານ ຈາກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍຄື ກິດຈະ ກຳເຫັນວ່າຖຶກຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
1. ບັນດາໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ຕາມແບບຟອມພີແຄັບ I.1 ແລະ II.1 ບາງກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນສູນກາງເປັນຜູ້ກຳນົດໃຫ້ ສາເຫດຍ້ອນແຜນງົບປະມານຈະຕົກກໍ່ໄດ້ຮີບດ່ວນສະເໜີແຜນກິດຈະກຳເລີຍ
2. ການເຂົ້າຂໍ້ມູນແບບໃສ່ຟອມປະເມີນຜົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຍ້ອນວ່າ ເປັນປີທຳອິດທີ່ໄດ້ລົງຕິດຕາມປະເມີນໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມດັ່ງກ່າວ
3. ມີບາງໂຄງການໄດ້ງົບປະມານຫຼາຍແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຂອງໜ້າວຽກບໍ່ແທດເໝາະກັບງົບປະມານ
4. ການສະໜອງງົບປະມານ ຂອງບັນດາກິດຈະກຳແມ່ນບໍ່ທ່ວງທັນກັບລະດູການ
5. ແຂວງໄຊສົມບູນຈະສຶບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການປ່າປ້ອງກັນ ສາເຫດຍ້ອນພັກບຸນປະເພນີ
6. ແຂວງຊຽງຂວາງ ບໍ່ທັນສະເໜີແຜນນຳໃຊ້ງົບປະມານງວດທີ 4 ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ສາເຫດຍ້ອນສ້າງແຜນກິດຈະກຳສຳເລັດ ແຕ່ຂອດປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ຊັກຊ້າ ຈື່ງບໍ່ໄດ້ສະເໜີແຜນມາຮອດກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter