Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

ກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້

 

ການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ຊຸກຍູ້ສ້າງແຜນປີ 2017.
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 30 ທັນວາ 2016, ຕາງໜ້າໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ຫ້ອງການກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ພະແນກແຜນການ, ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳສົກປີ 2015-2016 ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ.
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອລົງຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜ້າວຽກກິດຈະກຳແຜນງົບປະມານປະຈຳສົກປີ 2015-2016 ແລະ ຊຸກຍູ້ການສ້າງແຜນປະຈະປີ 2017, ໂດຍສະເພາະແມ່ນງົບປະມານບ້ວງກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນໄດ້ປຶກສາຫາລື ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ວິທີການແກ້ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ໃຫ້ບັນດາແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານ ຈາກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍຄື ກິດຈະ ກຳເຫັນວ່າຖຶກຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
1. ບັນດາໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ຕາມແບບຟອມພີແຄັບ I.1 ແລະ II.1 ບາງກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນສູນກາງເປັນຜູ້ກຳນົດໃຫ້ ສາເຫດຍ້ອນແຜນງົບປະມານຈະຕົກກໍ່ໄດ້ຮີບດ່ວນສະເໜີແຜນກິດຈະກຳເລີຍ
2. ການເຂົ້າຂໍ້ມູນແບບໃສ່ຟອມປະເມີນຜົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຍ້ອນວ່າ ເປັນປີທຳອິດທີ່ໄດ້ລົງຕິດຕາມປະເມີນໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມດັ່ງກ່າວ
3. ມີບາງໂຄງການໄດ້ງົບປະມານຫຼາຍແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຂອງໜ້າວຽກບໍ່ແທດເໝາະກັບງົບປະມານ
4. ການສະໜອງງົບປະມານ ຂອງບັນດາກິດຈະກຳແມ່ນບໍ່ທ່ວງທັນກັບລະດູການ
5. ແຂວງໄຊສົມບູນຈະສຶບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການປ່າປ້ອງກັນ ສາເຫດຍ້ອນພັກບຸນປະເພນີ
6. ແຂວງຊຽງຂວາງ ບໍ່ທັນສະເໜີແຜນນຳໃຊ້ງົບປະມານງວດທີ 4 ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ສາເຫດຍ້ອນສ້າງແຜນກິດຈະກຳສຳເລັດ ແຕ່ຂອດປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ຊັກຊ້າ ຈື່ງບໍ່ໄດ້ສະເໜີແຜນມາຮອດກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້ ການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ຊຸກຍູ້ສ້າງແຜນປີ 2017.
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 30 ທັນວາ 2016, ຕາງໜ້າໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ຫ້ອງການກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ພະແນກແຜນການ, ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳສົກປີ 2015-2016 ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ.
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອລົງຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜ້າວຽກກິດຈະກຳແຜນງົບປະມານປະຈຳສົກປີ 2015-2016 ແລະ ຊຸກຍູ້ການສ້າງແຜນປະຈະປີ 2017, ໂດຍສະເພາະແມ່ນງົບປະມານບ້ວງກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນໄດ້ປຶກສາຫາລື ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ວິທີການແກ້ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ໃຫ້ບັນດາແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານ ຈາກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍຄື ກິດຈະ ກຳເຫັນວ່າຖຶກຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
1. ບັນດາໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ຕາມແບບຟອມພີແຄັບ I.1 ແລະ II.1 ບາງກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນສູນກາງເປັນຜູ້ກຳນົດໃຫ້ ສາເຫດຍ້ອນແຜນງົບປະມານຈະຕົກກໍ່ໄດ້ຮີບດ່ວນສະເໜີແຜນກິດຈະກຳເລີຍ
2. ການເຂົ້າຂໍ້ມູນແບບໃສ່ຟອມປະເມີນຜົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຍ້ອນວ່າ ເປັນປີທຳອິດທີ່ໄດ້ລົງຕິດຕາມປະເມີນໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມດັ່ງກ່າວ
3. ມີບາງໂຄງການໄດ້ງົບປະມານຫຼາຍແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຂອງໜ້າວຽກບໍ່ແທດເໝາະກັບງົບປະມານ
4. ການສະໜອງງົບປະມານ ຂອງບັນດາກິດຈະກຳແມ່ນບໍ່ທ່ວງທັນກັບລະດູການ
5. ແຂວງໄຊສົມບູນຈະສຶບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການປ່າປ້ອງກັນ ສາເຫດຍ້ອນພັກບຸນປະເພນີ
6. ແຂວງຊຽງຂວາງ ບໍ່ທັນສະເໜີແຜນນຳໃຊ້ງົບປະມານງວດທີ 4 ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ສາເຫດຍ້ອນສ້າງແຜນກິດຈະກຳສຳເລັດ ແຕ່ຂອດປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ຊັກຊ້າ ຈື່ງບໍ່ໄດ້ສະເໜີແຜນມາຮອດກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter