Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

ກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້

Capture Capture2
 • ການສຳຫຼວດ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ ເຊີ່ງໄດ້ກຳນົດ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂື້ນ 2 ຄັ້ງຄື: ຄັ້ງທີ່ 1 ເລີ່ມແຕ່ ປີ 1990-1991. ຄັ້ງທີ່ 2 ເລີ່ມແຕ່ປີ 2016-2017. ວັດຖຸປະສົງ ແມ່ນເພື່ອ:
  1), ເພື່ອປັບປຸງວິທີການສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຊື່ງໄດ້ກຳນົດຂື້ນໃນ 1990 ໄດ້ທົດສອບ ແລະ ປະເມິນຜົນມາແລ້ວເປັນເວລາ 3 ປີ.
  2), ເພື່ອຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງວຽກງານພາກສະໜາມໃຫ້ແທດເໝາະຂື້ນຕື່ມ.
  3), ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນກຽ່ວກັບປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນກຽ່ວບໍລິມາດໄມ້ຢືນຕົ້ນ ແລະ ຖ້າເປັັນໄປໄດ້ກໍ່ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕັດ ແລະ ຂໍ້ມູນກຽ່ວກັບສະພາບຕ່າງໆ ຂອງພື້ນທີ່ເຊັ່ນກັນ ໃນເຂດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຂອງແຂວງ ທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ.
  4), ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນສ້າງສົມຜົນບໍລິມາດ.
  5), ເພື່ອກວດກາຄວາມຊັດເຈນຂອງແຜນທີ່ດິນ, ແຜນທີ່ສະພາບປ່າ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕົວຈິງ ໃນສະໜາມ.
  6), ເພື່ອປັບປຸງຄໍານິຍາມຂອງບັນດາຕົວປ່ຽນຕ່າງໆ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.
 • ຜົນໄດ້ຮັບຄື:
  1), ສະໜອງຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄິດໄລ່ຊິວະມວນສານໄມ້ ແລະ ປະລິມານການສະສົມທາດກາກບອນຂອງປ່າໄມ້ ທີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບວຽກງານ REDD+ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມທັງເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການ ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນອານາຄົດ.
  2), ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ມີຄວາມສໍານິສໍານານທາງດ້ານວິຊາການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງໃນອານາຄົດ.
 • ພະນັກງານກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ ກໍາລັງສຸມໃສ່ການສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ
  ສົກປີ 2016 – 2017 ມີຈໍານວນດອນທັງໝົດ 468 ກຸ່ມດອນ ໃນທົ່ວປະເທດ, ພາຍໃນກຸ່ມດອນໜື່ງ ປະກອບດ້ວຍ 4 ດອນນ້ອຍ ໃນ 18 ແຂວງ ຄື:
  ແຂວງຜົ້ງສາລີ 9 ກຸ່ມດອນ, ຫຼວງນໍ້າທາ 35 ກຸ່ມດອນ, ອຸດົມໄຊ 28 ກຸ່ມດອນ, ບໍ່ແກ້ວ 13 ກຸ່ມດອນ, ຫຼວງພະບາງ 52 ກຸ່ມດອນ, ຫົວພັນ 6 ກຸ່ມດອນ, ຊຽງຂວາງ 14 ກຸ່ມດອນ, ໄຊສົມບູນ 15 ກຸ່ມດອນ, ໄຊຍະບູລີ 48 ກຸ່ມດອນ, ວຽງຈັນ 10 ກຸ່ມດອນ, ນະຄອນຫຼວງ 6 ກຸ່ມດອນ, ບໍລິຄໍາໄຊ 30 ກຸ່ມດອນ, ຄໍາມ່ວນ 24 ກຸ່ມດອນ, ສະຫັວນນະເຂດ 67 ກຸ່ມດອນ, ສາລະວັນ 27 ກຸ່ມດອນ, ຈໍາປາສັກ 38 ກຸ່ມດອນ, ເຊກອງ 16 ກຸ່ມດອນ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື 30 ກຸ່ມດອນ, ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດສໍາຫຼວດໄດ້ທັງໝົດ ຈໍານວນ 349 ກຸ່ມດອນ ເທົ່າກັບ 74 %,ຍັງເຫຼືອ 16 %.

 

ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ທອງຄໍາ ວໍລະບຸດ

ລຽບລຽງໂດຍ: ສົມພາວີ ແກ້ວກາ

ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ ຄໍາມາ ຫອມສີສະຫວາດ

27 ກຸມພາ 2017

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter