Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

ກຸ່ມຜະລິດຖ່ານຂາວ

1
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ການຜະລິດຖ່ານຂາວ ເປັນສິນຄ້າ ແບບຍືນນານ ໃນ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຂະແໜງການລັດ ທີ່ກົມປ່າໄມ້ ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2016 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມໃຈ ຊານົນຕີ ຮອງຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ: 1. ປຶກສາຫາລື ການຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ການຜະລິດຖ່ານຂາວ ເປັນສິນຄ້າ ແບບຍືນນານ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ສົ່ງເສີມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. 2. ກຳນົດ ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການ ການສົ່ງເສີມ ການຜະລິດຖ່ານຂາວ ເປັນສິນຄ້າ ແບບຍືນນານ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ສົ່ງເສີມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. 3. ກຳນົດ ກົນໄກ ການປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງຂະແໜງການລັດ, ຜູ້ປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາໄມ້ຕິ້ວ, ແລະ ກຸ່ມຜະລິດຖ່ານຂາວໃຫ້ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຄ່ອງຕົວ.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter