ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກະລຸນາຕິດຕໍ່:

 

ທ່ານ ສະຫວັນ ຈັນທະກຸມມານ

ອໍານວຍການ ໜ່ວຍງານ REDD+

Email: vanh8889@gmail.com

ກົມປ່າໄມ້

ກະຊວງກະຊິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຫ້ອງການ ໜ່ວຍງານ REDD+ ຕັ້ງຢູ່ອາຄານ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນ ໄກ້ກັບໄຟແດງ ຖະໜົນຊີບຸນເຮືອງ ແລະ ຖະໜົນ ໂພນຕ້ອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ