Get Adobe Flash player

ກຸ່ມວຽກແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື

. ວຽກແຜນການ

 • ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ອອກມາເປັນແຜນງານ ແລະໂຄງການລະອຽດ ທີ່ມີຄວາມແທດເໝາະສອດຄ່ອງ ກັບບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ.
 • ເປັນເຈົ້າການໃນການເກັບກຳ, ສັງລວມ ແລະ ຜ່ານແຜນການງົບປະມານ ຈາກບັນດາ ພະແນກ, ກອງ, ຫ້ອງການ, ຂະແໜງປ່າໄມ້ແຂວງ, ບັນດາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການ ເພື່ອສັງລວມເປັນແຜນການປະຈຳງວດ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຈຳ 5 ປີ ຂອງກົມປ່າໄມ້ ເພື່ອນໍາສະເໜີ ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ
 • ຄົ້ນຄວ້າກວດກາ ແລະ ກັ່ນກອງ ແຜນການ ແລະ ແຜນສະເໜີໂຄງການ ທີ່ນຳສະເໜີຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ.
 • ສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ປະຈຳງວດ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຈຳ 5 ປີ ຂອງກົມປ່າໄມ້

ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ.

 • ສົມທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລົງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ແຜນການ, ໂຄງການໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບ ແລະ ກໍານົດເວລາ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາ ສັງລວມປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ, ວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດແລະ ແຜນການ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ຊີ້ນຳຂອງກົມປ່າໄມ້.

 

. ວຽກຮ່ວມມື

 • ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງປ່າໄມ້ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 • ເປັນໃຈກາງໃນການຕິດຕາມ ການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ພັນທະກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກົມປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບມອບ ໝາຍໃຫ້ເປັນພາຄີ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາ ສັງລວມ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກຮ່ວມມື ຕາມການມອບ ໝາຍ ແລະ ຊີ້ນໍາຂອງກົມປ່າໄມ້.

 

. ວຽກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 • ຮັບຜິດຊອບ ວຽກສ້າງ ຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຂອງ ກົມປ່າໄມ້, ຊ່ວຍບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ຂັດຂ້ອງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຄອມພິວເຕີ ພາຍໃນ ກົມປ່າໄມ້ .
 • ເປັນເຈົ້າການໃນການເກັບກຳ, ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ສູນສະຖິຕິກະສິກໍາ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ທາງວາລະສານ ແລະ ການຄິດໄລ່ GDP ດ້ານປ່າໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານປ່າໄມ້ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວອອກສູ່ສັງຄົມ ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະທາງ ອິນເຕີເນັດ, ຮູບພາບ, ວີດີໂອ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ວາລະສານສິ່ງພິມອື່ນໆ .
 • ຄົ້ນຄ້ວາ ສັງລວມ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ຊີ້ນໍາຂອງກົມປ່າໄມ້.