Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

Monthly Archives: December 2017

                              


ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ທັນວາ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມ ເດິໂລດ ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໄລຍະທີ II ລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂດຍແມ່ນ ກົມປ່າໄມ້ ກັບ ອົງການ GRET ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ຮ່ວມລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກ ຄັ້ງນີ້ທາງກົມປ່າໄມ້ແມ່ນ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ GRET ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ມີທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫົວພັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກົມແຜນການກະຊວງກະສິກຳ, ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງຫົວພັນ, ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆມີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຊື່ຂອງໂຄງການແມ່ນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຮ່ວມກັນຂອງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ໄລຍະຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການນັບແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ 2017 ຮອດ 31 ຕຸລາ 2020 ງົບປະມານ 1,428,000 ຢູໂຣ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການສະວິດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື (SDC) ແລະ ອົງການພັດທະນາປະເທດຝຣັ່ງ(AFD).
ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການ:
1. ພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວກະສິກອນ (ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ) ໂດຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຈາກອົງການບໍລິການ ໄມ້ປ່ອງ ຂອງແຂວງຫົວພັນ ສົກປີ 2016-2020.
2. ພັດທະນາ 05 ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄມ້ປ່ອງແບບຍືນຍົງ ຢູ່ໃນຈຳນວນຢ່າງໜ້ອຍ 80 ບ້ານຂື້ນໄປຂອງ 03 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງ ແຂວງຫົວພັນ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາໄມ້ປ່ອງຂອງ ແຂວງຫົວພັນ ສົກປີ 2016-2020.
3. ສະໜັບສະໜູນເວທີປຶກສາຫາລືໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍ ໃນລະດັບຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
4. ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ ໃນການພັດທະນາບັນດ່ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍ ໃນ ສປປ ລາວ.
ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ: ແຂວງຫົວພັນ 3 ເມືອງເຊັ່ນ: ເມືອງວຽງໄຊ, ຊຳເໜືອ ແລະ ສົບເບົາ

ຜູ້ກວດແກ້: ທ່ານ ນ. ທອງສຸກ ໄຊຍະພານທອງ
ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ນ. ອຳພາພອນ ພົງພັນ

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter