Get Adobe Flash player

Monthly Archives: April 2023

ຈຸດປະສົງ ມາດຕະຖານ-ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ S-ESMP ສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການກໍານົດລ່ວງໜ້າ ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ES) ຂອງກິດຈະກໍາເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຮູ້ຈັກ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການ ພູມີທັດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນ ສ ປປ ລາວ LLL ,ແລະ ເພື່ອກໍານົດເຄື່ອງມືທີ່ຄວາມເຫມາະສົມມີມາດຕະຖານ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຄຸ້ມຄອງແລະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ. ກິດຈະກໍາເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍ ມາດຕະຖານ-ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ S-ESMP ສະບັບນີ້ ປະກອບສໍາລັບຕົວຢ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງພະນັກງານໂຄງການ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ສຳລັບປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລືຊຸມຊົນ ແລະ ການສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຊຸມຊົນ FPIC, ປ່າໄມ້ ແລະ ການຈັດແບ່ງທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ. ນອກ​ນີ້ ຍັງ​ແກ້​ໄຂ​ບັນດາ​ກິດຈະກໍາຢູ່ພາກສະໜາມ ​ເຊັ່ນ: ການ​ສຳ​ຫຼວດຊີວະ​ນາໆ​ພັນ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ການປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ, ການ​ລາດຕະ​ເວນ ​ແລະ ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ກົດໝາຍ, ການ​ຄວບ​ຄຸມໄຟປ່າ / ຄຸ້ມ​ຄອງ, ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ການ​ເຜີຍ​ແຜ່, ການ​ຂະຫຍາຍ, ການ​ສຶກສາ​ອາຊີວະ​ສຶກສາ ​ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ. ຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ES ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໂດຍ ມາດຕະຖານ-ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ S-ESMP ສະບັບນີ້ ລວມມີຕົວຢ່າງ ມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຍ້ອນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ການບໍລິໂພກ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່, ອຸປະຕິເຫດ, ຄວາມຮຸນແຮງຕາມເພດ (Gender Based Violance (GBV)) ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ (Sexual Exploitation and Abuse (SEA)).

ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ (ພາສາລາວ)