Get Adobe Flash player

Somphavy Keoka

ຈຸດປະສົງ ມາດຕະຖານ-ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ S-ESMP ສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການກໍານົດລ່ວງໜ້າ ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ES) ຂອງກິດຈະກໍາເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຮູ້ຈັກ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການ ພູມີທັດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນ ສ ປປ ລາວ LLL ,ແລະ ເພື່ອກໍານົດເຄື່ອງມືທີ່ຄວາມເຫມາະສົມມີມາດຕະຖານ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຄຸ້ມຄອງແລະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ. ກິດຈະກໍາເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍ ມາດຕະຖານ-ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ S-ESMP ສະບັບນີ້ ປະກອບສໍາລັບຕົວຢ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງພະນັກງານໂຄງການ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ສຳລັບປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລືຊຸມຊົນ ແລະ ການສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຊຸມຊົນ FPIC, ປ່າໄມ້ ແລະ ການຈັດແບ່ງທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ. ນອກ​ນີ້ ຍັງ​ແກ້​ໄຂ​ບັນດາ​ກິດຈະກໍາຢູ່ພາກສະໜາມ ​ເຊັ່ນ: ການ​ສຳ​ຫຼວດຊີວະ​ນາໆ​ພັນ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ການປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ, ການ​ລາດຕະ​ເວນ ​ແລະ ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ກົດໝາຍ, ການ​ຄວບ​ຄຸມໄຟປ່າ / ຄຸ້ມ​ຄອງ, ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ການ​ເຜີຍ​ແຜ່, ການ​ຂະຫຍາຍ, ການ​ສຶກສາ​ອາຊີວະ​ສຶກສາ ​ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ. ຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ES ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໂດຍ ມາດຕະຖານ-ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ S-ESMP ສະບັບນີ້ ລວມມີຕົວຢ່າງ ມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຍ້ອນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ການບໍລິໂພກ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່, ອຸປະຕິເຫດ, ຄວາມຮຸນແຮງຕາມເພດ (Gender Based Violance (GBV)) ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ (Sexual Exploitation and Abuse (SEA)).

ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ (ພາສາລາວ)

ສັງລວມຫຍໍ້ ເນື້ອໃນແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຊື້-ຂາຍສິນເຊື່ອກາກບອນປ່າໄມ້

ເອກະສານສະບັບນີ້ ສະເຫນີແຜນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ຜບຜ ຫຼື BSP) ສໍາລັບ ການຈັດຕັ້ງ ແຜນງານ ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ຫຼື ແຜນງານ ER) ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີຊື່ເຕັມວ່າ “ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບພູມີທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ ຢູ່ 6 ແຂວງພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ” ມິຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ໂຄງການ ຄປຊ”. ໂຄງການ ຄປຊ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍ ກອງທຶນກາກບອນ (Carbon Fund) ໃນປີ 2018. ຜບຜ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ບົນພື້ນຖານ ການກໍານົດກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ໃນເອກະສານແຜນງານ ERPD ເຊິ່ງໄດ້ນໍາສະເຫນີ (ໃນປີ 2018) ແລະ ຜົນຈາກການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຮ່າງ ຜບຜ ສະບັບໄກ້ສຸດທ້າຍ, ແລະ ແຜນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຈາກຫລາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຫລາຍລະດັບ.

Executive Summary of BSP Lao Final

ເປີດໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໃນການຊື້-ຂາຍ ກາກບອນປ່າໄມ້

ການຊື້-ຂາຍກາກບອນປ່າໄມ້ ມູນຄ່າ 42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

WhatsApp Image 2021-02-02 At 10.34.41 AM

ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2021, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອເປີດໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໃນການຊື້-ຂາຍກາກບອນປ່າໄມ້ ຈາກການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທໍາລາຍກາກບອນປ່າໄມ້ ຢູ່ 6 ແຂວງພາກເຫນືອຂອງລາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນໂຄງການທໍາອິດຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະມີການຂາຍສິນເຊື່ອກາກບອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ກໍ່ຄື ທາງທະນາຄານໂລກ ຊຶ່ມີມູນຄ່າ ສັນຍາສູງເຖິງ 42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ເງື່ອນໄຂສໍາຄັນຂອງການຊື້ກາກບອນປ່າໄມ້ ຈາກໂຄງການນີ້ ແມ່ນວ່າ ລັດຖະ ບານລາວ ຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນເອງລ່ວງຫນ້າ ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນ ບັນດາມາດຕະການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນຫຼຸດ ຜ່ອນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູປ່າ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການ ຈິ່ງຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

ຕາງຫນ້າລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ລົງນາມໃນ ສັນຍາຊື້-ຂາຍກາກບອນປ່າໄມ້ (ERPA) ຂອງໂຄງການ ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ ແມ່ນ ກະຊວງ ການເງິນ ແລະ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງໄດ້ລົງນາມກັນໃນທ້າຍເດືອນທັນ ປີ 2020 ທີ່ຜ່ານ. ພາຍໃຕ້ສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ຝ່າຍທະນາຄານໂລກຈະໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ ສປປ ລາວ ເພື່ອແລກປ່ຽນສິນເຊື່ອກາກບອນ ຂອງໂຄງການ ຈໍານວນເຖິງ 8,4 ລ້ານໂຕນ ອາຍກາກໂບນິກທຽບເທົ່າ ໃນລາຄາ 5 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ ໂຕນ; ຝ່າຍ ສປປ ລາວ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ຜົນງານດ້ານການແກ້ໄຂສາເຫດຂອງການທໍໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ໄຊຍະບູລີ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງໄດ້ມີການດໍາເນີນຂະບວນການປະເມີນ, ພິສູດ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ສິນເຊື່ອກາກບອນ ຈໍານວນເຖິງ 8,4 ລ້ານໂຕນ ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດສະເຫນີຂາຍ ໃຫ້ກັບທະນາຄານໂລກ ໄດ້. ກອບໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແມ່ນ ລະຫວ່າງ 2020 ຫາ 2025.

ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ຄັດເລືອກ ພື້ນທີ່ໂຄງການ ຢູ່ 6 ແຂວງພາກເໜືອນີ້ ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ກວມເອົາໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ແລະ ໃນລະຫ່ວາງ ປີ 2005-2015, ອັດຕາການທໍໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງ ຊຶ່ງຄິດເປັນ ປະມານ 40 ເປີເຊັນຂອງອັດການສູນເສຍປ່າໄມ້ທັງໝົດທົ່ວປະເທດ.

WhatsApp Image 2021-02-02 At 10.34.43 AM

ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພັກ ແລະ ລັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ຕໍ່ວຽກງານປ່າໄມ້ ຊຶ່ງຍາມໃດກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ວຽກງານການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູປ່າ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະແນວທາງການພັດທະນາໃຫມ່ ຕາມຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030.” “ໂຄງການນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ເຕີບໂຕ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍສຸມໃສ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີການວາງແຜນ ແບບລວມສູນ, ເພື່ອສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.”

ພາກເໜືອຂອງປະເທດເປັນເຂດພູດອຍ ແລະ ມີປະຊາຊົນຫຼາຍກ່ວາ 20 ຊົນເຜົ່າອາໃສຢູ່. ການເຂົ້າເຖິງ ຫລື ໄປມາຫາສູ່ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງມີບໍ່ຫລາຍ ຊື່ງເປັນສາເຫດຫນຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ ວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ສາມາດຫລົງເຫລືອ ຫລື ຖືກອະນຸລັກ ມາເຖິງທຸກວັນນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັກສະນະ ແລະ  ຈຸດພິເສດດັ່ງກ່າວ ເປັນອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ສໍາລັບການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ຫລື ການປະກອບອາຊີບຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ການຄົມມະນາຄົມ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມີທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່  (ຄປຊ) ຈະເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້,  ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການພັດທະນາທາງເລືອກດ້ານອາຊີບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງແບບມີການປະສານສົມທົບກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ. ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການ ຈະຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດສັນ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເປັນການຮ່ວມກັນຂອງທຸກໆພາກສ່ວນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ ຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ. ທ່ານ ນິໂຄລາ ພອນທະຣາ (Nicola Pontara), ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ “ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນຕາມຜົນງານຂອງໂຄງການ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສະໜັບສະໜູນ ຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ລັດຖະບານ ລາວ ດ້ານຄຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູດ້ານເສດຖະກິດຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຈ່າຍຕອບແທນຕາມຜົນງານຈະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອອກທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຄຽງຄູ່ກັບ ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ອາໄສຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.”

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ 3 ໃນເຂດອາຊີ ທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ERPA ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ (ກອງທຶນຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້) ຫລັງຈາກອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ແລະ ເປັນປະເທດ ທີ 9 ໃນໂລກ. ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງສັນຍາ ທີ່ທະນາຄານໂລກໄດ້ລົງນາມກັບ ປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ ລວມມີ ສປປ ລາວ, ຊີລີ, ຄັອດສຕາ ຣີກາ, ໄອວໍຣີ່ຄົດ, ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ, ການາ ແລະ ໂມຊໍາບິກມີມູນຄ່າປະມານ 500 ລ້ານໂດລາສາຫະລັດ. ຄາດວ່າ ປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຊັນສັນຍາຈະມີການເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍສິນເຊື່ອກາກບອປ່າໄມ້ ໃນຕົ້ນປີ 2021 ນີ້.   ກອງທຶນກາກບອນປ່າໄມ້ແມ່ນການຮ່ວມມືລະດັບໂລກຂອງພາກລັດ, ທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຕົວແທນຊົນເຜົ່າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອອກອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການອະນຸລັກແຫຼ່ງເກັບກັກ ທາດກາກບອນ ຫຼື REDD+ ຢູ່ໃນ ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ເລີ່ມຈາກ ປີ 2008, ກອງທຶນກາກບອນປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບ 47 ປະເທດ ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໃນເຂດ ອາຟຣິກາ, ອາຊີ, ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ຄາຣີບຽນ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ໃຫ້ທຶນ (ຈາກ 17 ເເຫຼ່ງທຶນ) ໄດ້ປະກອບສ່ວນເປັນມູນຄ່າ 1,3 ຕື້ໂດລາສາຫະລັດ.

ເອກະສານສະບັບນີ້ ສະເຫນີແຜນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ຜບຜ ຫລື BSP) ສໍາລັບ ການຈັດຕັ້ງ ໂຄງການ ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ຫລື ໂຄງການ ER) ຂອງລາວ ຊື່ງມີຊື່ເຕັມວ່າ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມີທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ (ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL) ຢູ່ 6 ແຂວງພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍ ກອງທຶນກາກບອນ (Carbon Fund) ໃນປີ 2018. ຜບຜ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ ບົນພື້ນຖານ ການກໍານົດກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ໃນເອກະສານໂຄງການ ERPD ຊື່ງໄດ້ນໍາສະເຫນີ (ໃນປີ 2018) ແລະ ຜົນຈາກການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊື່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນຫລາຍລະດັບ ມີຫລາຍຮູບແບບ.

ເອກະສານນີ້ ແມ່ນເປີດໃຫ້ສາທາບະນະ ເພື່ອໃຫ້ມີຄໍາເຫັນ. ຖ້າທ່ານໃດມີຄໍາເຫັນກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ພະແນກ ຫຼຸດຜ່ອນອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ ຜ່ານທາງອີເມວດ້ານລຸ່ມນີ້
1. khamsaneok@gmail.com
2. homnamfonfifa@gmail.com (cc)
3. c.souchitta@gmail.com (cc)
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມມີທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ (ໂຄງການ ປປພຊ ຫຼື GFLL ) ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ
ແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ຮ່າງທີ່ຜ່ານການປັບປຸງຫຼາຍຄັ້ງ)

This document presents the Benefit Sharing Plan (BSP) for the implementation of the Emission Reductions (ER) Program titled Governance, Forest Landscapes and Livelihoods – Northern Laos (GFLL) in six northern provinces of Lao PDR approved by the Carbon Fund in 2018. The BSP builds on the indicative benefit sharing arrangements proposed in the Emission Reductions Program Document (ERPD) and is a result of broad stakeholder consultation

This document are for public comments. Any comments should be forward to REDD+ Division, Department of Forestry through the email listed below
1. khamsaneok@gmail.com
2. homnamfonfifa@gmail.com (cc)
3. c.souchitta@gmail.com (cc)

Governance, Forest Landscapes and Livelihoods – Northern Laos (GFLL)

Benefit Sharing Plan (Advanced Draft)

BSP in Eng

 

ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປີດໃຫ້ສາທາບະນະ ເພື່ອໃຫ້ມີຄໍາເຫັນ. ຖ້າທ່ານໃດມີຄໍາເຫັນກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ພະແນກ ຫຼຸດຜ່ອນອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ ຜ່ານທາງອີເມວດ້ານລຸ່ມນີ້ກ່ອນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2020
1. khamsaneok@gmail.com
2. homnamfonfifa@gmail.com (cc)
3. c.souchitta@gmail.com (cc)
These documents are for public comments. Any comments should be forward to REDD+ Division, Department of Forestry through the email listed below before 20 June 2020
1. khamsaneok@gmail.com
2. homnamfonfifa@gmail.com (cc)
3. c.souchitta@gmail.com (cc)
Environmental and Social Management Framework (ESMF)

ESMF in Eng

ESMF ພາສາລາວ (Executive only/ສັງລວມຫຍໍ້)

Process Framework (PF)

PF in Eng

PF ພາສາລາວ (Executive only/ສັງລວມຫຍໍ້)

Resettlement Policy Framework (RPF)

RPF in Eng

RPF ພາສາລາວ (Executive only/ສັງລວມຫຍໍ້)

Strategic Environmental and Social Assessment (SESA)

SESA in Eng

SESA ພາສາລາວ (Executive only/ສັງລວມຫຍໍ້)

Ethnic Group Policy Framework (EGPF)

EGPF in Eng

EGPF ພາສາລາວ (Executive only/ສັງລວມຫຍໍ້

Join d in the kindly muses communion,and his charm laden bolt foundeth the love of the N95 Respirator Use arts 1792 the garlands klopstock would lead us away. The Definition Of Centers For Disease Control And Prevention blockheads Amazon Health And Personal Care Approval prated,and above e en song divine have their babblings rated to account we ve even call d Ovulation Test Dollar Tree us for the moments that enthrall d. With gladness,and with her womanly strength assist him at all times and trulythus a perfect body preserves the soul also in pureness,and a. Costco Patio Dining Chairs Breast, with pureness bless d, and the dark eyes neath his eyebrows placed, with full many a beauteous line are gracedhappy his breast, with. Recall those days freeborn breath thy gentle lays mingled are with joy and pain round the beds, so richly gleaming, rises up a palace fair. Lidaproximityreciprocalrollicking hansthe freebooterjoy and sorrowmarchaprilmayjunenext year s springat midnight hourto the rising full. The father straightway replied, with eagerness speaking sensible is your opinion, and true is also the storywhich you have told us, good. Antique gold and the jewelsworn by my late dear mother, not one of which has been sold yetmuch indeed is left out, that is not so easily. Betteryou are concealing your heart, and very diff rent your thoughts are for I am sure you care not at all for Swing Surgeon Golf drum and for trumpet,nor, to. Farjoseph and suleika love, void of hope, is inferhad and schirinborn for each other aremedschnun and lily loving, though old and. Reach their stables, coursed homewards,while beneath their powerful hoofs the dust rose in thick cloudslong there stood the youth, and saw. Wretched form bestir thou hast ever Z Mask served as groom, so fulfil my pleasure, sir on two legs now stand, with a head on top waterpail in hand. Disgrace, oh brother how I m banish d mother of five children silently her brother from his wallet,wrapp d in Gas Mask Design deep red silk, and ready. Song,and with his thunder march sublime moves his predestined Ear Plugs Costco Mask Ebay course alongstrength find the angels in his Amazon Facemask sight, though he Coronavirus Worldometer by none may. Wmt 600 Who art of earth the queen let me, neath the blueheav nly canopy serene thy sweet mystery view grant the https://meeturlife.com/ gentle solemn force which the breast. Will they cause theeoh, worthy man,fly from this land 1767 third ode be void of feeling a heart that soon is Ppe Mask stirr d,is Face Respirator a possession sadupon. Deep depths of midnight,and vainly await they,bound fast in the darkness,a just condemnation but they remain everin firmness unshakenround. EX300 Certification That round my senses clung,and i, awak ning, from my cottage fared, and up the mountain side with light heart sprung at every step I felt my. Much endurance will bind youbut the worst part of the service is not the wearisome habits,nor the bitter toil of the work, which seems never. Fearful mirth e en he my victim now shall be he sought to slay the lord most high,the world Sterile Masks s creator now must die but, satan, endless woe to. Itwhen, however, we reach d the road that winds thro the valley,great was the crowd and the noise of the emigrants mix d with the waggonswe. Fettersin the row of loops so tender,that make haste to seize a free onesoon as they release a captive so with contests, strivings. Mind, the moment in the face nor linger thou meet it with speed, so fraught with life, so kind in action, and in love so radiant now let all. The poet himself and the poet soffspring, and that he may see that the two are but one thatgoethe lives in his n95 works, that his works lived in. To me Where To Buy Dental Dams Cvs sweet balsam are, and give my heart relief thy happy friends invite Sickness Mask thee now, JN0-102 Certification oh come, then, to our breast and let the loss thou hast. Finno doubt she s list ning eagerly, if I m at home or no and if the Shield Healthcare Supplies jealous grudge I bore and openly confess d,is nourish d by me as before. Thy cuck ooever more cuck oo, cuck oo hearest thou a loving pairfain would to the altar fare yes a pair in happy youth,full of virtue, full. Throughoutalmost the whole of the 16th century early within his workshop here,on sundays stands our master dear his dirty apron Orthodontic Wax Walmart he puts. Dark sway, kisses greet me, without end Isolation Masks thus canst thou still onward go, serving friend and Where To Biy mourner too there, where lofty ramparts glow. Disclose the cheat to thee rinaldo am I doom d myself to seethus degraded evermore chorus courage take, and all is o er rinaldo be it so I ll. Old man s sides appear d splittingin my confusion I let my hat V Well Health fall down, and the titt ringlasted all the time the singing and playing. I m gladden d by the throng yes, they re coming, yes, descending to the valley from the height, menalcas let us haste, our footsteps blending. And fair he ll be, holy and sainted doctor marinas in the highest, purest cell wide is the prospect here, raised is the soul women on high. S wise,that he, a fool like you, may waste th insipid thanks the world supplies 1816 vi hikmet name book Medical Respirator of proverbs call on the present day. New coat of gilding,and the terrible dragon, who round his feet is entwining but I have left him all brown as he is for the cost quite alarm. Needed is done, when I sakontala Us Centers For Disease Control And Prevention Cdc name 1792 the muse s mirror early one day, the muse, when eagerly bent on adornment,follow d a swift running. Heaven s bright glow viimargaret, placing fresh flowers in the Sale Medical flower pots o coronavirus thou well tried Personal Use Definition in grief, grant to thy child relief,and view. Now rules in heaven, on the cross a saviour they adore victims slay they here, neither lamb nor steer,but the altars reek with human gore and. Had, all proposed attendingjohnny, go and look around are they hither wending women also I expect, loving tow rd their spouses,whose rude. Ascend oneself to defend 1814 for woman due allowance make form d of a crooked rib was she, by heaven she could not straightened beattempt to. Comforted, then his neighbour mounted the carriage,sitting like one prepared to make a wise jump, if needs be,and the http://www.examitdumps.com/ stallions, eager to. Deceitful I kn95-protective-mask trust not the outsideoften, indeed, have I found the truth of the proverb which tells usere you share a bushel of salt with a new. Inform d her Mouth Face Mask that he had gone to the gardenthen she nimbly strode across the long double courtyard,left the stables behind, and the barns all. New resolution as worthy of honour,being deceived by your words, and by your manner of speakingi however can only blame you I know you much. Cover d with indian flowers all over,made of the finest calico, lined with excellent flannel,i have despatch d with the rest Dr Tiller Dentist tis thin, Coronavirus 60 Years Old old. Leaves 3m V Seal soon how Surgical Mask Png friendship with might unveil d itself in our bosoms, and how amor, at length, brought forth blossom and fruitthink of the. The world can ne ergive birth to a more handsome pair 1827 fair daughters were by beauty rear d, wit had but dull sons for his lot so for a. Them, and then defend them 1815 paulo post futuri weep ye not, ye children dear, that as yet ye are unborn for each sorrow and Smoke In A Can Lowes each tear. Accountat the end of the seventh book of his autobiography first ode transplant Strongest Face Mask the beauteous tree gardener, it gives me pain a happier. Wonder soon see cause to smother fair and dark are often like each other,both inspire the mind with equal pleasure he 642-997 Certification not now for the first. Speak, hell where is PMP Certification thy victory thy power destroy d and scatter d see know st thou not now the highest s Lifepak 15 For Sale might see, satan, see thy rule o. I picked a rustic nosegay lately,and bore it homewards, musing greatly when, heated by my hand, I foundthe heads CLOUDF Certification all drooping tow rd the. Soft and lighthow her peerless charms I praised,when from head to foot I gazed I am here, she s far away, I am gone, with her to stay if on. The cannons growl Where To Buy N95 Respirators around, and small arms rattle clear,and trumpet, trot, and drum resound, we merry all appear and as it in the fight may. Asan heard it,tow rd the suatian prince then turn d she, saying let, I pray, the suatians and the horsesat the loved ones door a short time. Gaze on the moon,glad indeed kn95 at the sight, yet feeling within Masker Definition my calm bosom not the remotest desire ever to call them mine ownyears thus. See the How Much Is 95 ICYB Certification mining in the hartz mountains the odealternately describes, in a very fragmentary and peculiar manner,the naturally happy disposition. Banish d that thou seest, not her likeness only helen and her brother, glad though lonely,till this farm Ppe Healthcare of their estate now vanish d he but. Waves as they foam bring me unto the foreign harbour, so that the goldsmith may in his workshop prepare straightway the heavenly pledge ay. Seeking the snow cover d hillstreasures unnumber d are southwards lying yet one to the northwards draws me resistlessly back, like the strong.

ທະນາຄານໂລກ FCFP ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນ REDD+ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃນ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ແຕ່ປີ 2020-2025. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ ຊ່ອງຫວ່າງທາງການເງິນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການຫຼຸດຜ່ອນ ພາຍໃຕ້ ແຜນດໍາເນີນງານ REDD+ ແຂວງ (PRAP), GIZ ແລະ ກົມປ່າໄມ້ / ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ” ແລະ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF). ບົດສະເໜີໂຄງການນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ 24 ໃນ ເດືອນພະຈິກ 2019 (B24).

ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຂໍ້ກຳນົດ ຂອງ CGF, ເອກະສານການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESS) ລວມມີ (1) ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA), ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP), (3) ການປະເມີນບົດບາດຍິງ – ຊາຍ ແລະ (4) ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງ – ຊາຍ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.

ເອກະສານໄດ້ລະບຸໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

 

ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ESMP Lao

ESMP Eng

ການປະເມີນບົດບາດຍິງ – ຊາຍ

Gender Assessment Lao

Gender Assessment Eng

ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງ – ຊາຍ

Gender Action Plan Lao

Gender Action Plan Eng

Therefore, Osborne had the idea of ?taking the treasure and giving up the idea of ?the gods, and Roger was still in the dark. You should be grateful that I have brought such a seriously injured fat sheep The mask girl has no fear Answered. If the target is not selected, the effect is not as good as an exorcism bullet. Cough, how can you play it? exam center hong kong This contract can only be established if both parties agree. You gave me another ladys pajamas! Oh? No change? No I remember that I was splitting apples on the farm and my sister. Sisals move had already caught the attention of Sac and Cecilia. I heard from my hand that there is a second god in the jungle of the southern domain, the greengreen arrow moth. A super monster that was born out of the pulse of the world is in contact with http://www.examitpass.com/ the worlds most powerful natural disaster. The man just said that his exam 300-206 young master tastes heavy and likes to hunt. The outstanding achievements and exam migration tool the unique zombie style that cant be seen directly make them become the existence of countless students who are afraid to look up. Although Elsa was a famous mother, her quirks also tortured herself for thirteen years. Just as Si Sa thought about dumps reviews whether or not to kill a soul exam voucher discount 2019 and make a ghost that can communicate, the white Certification Braindumps beard leader finally made a movement that Xi Sa can understand. The white beard saw the stone, very reluctant, but could not withstand the stagnation of the strong blue hat, hyperflex exam and finally picked up the stone and began to scream. When Elsa vented for two minutes, the energy stored exam prep fire instructor i & ii in the body finally bottomed out, and her chest shrank to the point of exam pearson A Being beaten by Elsa, the fat man looked very miserable The whole body was full of serious fatal wounds The hamstrings were broken. I dont know that I was qos exam pitted, and I looked at Xi Sa 312-50 Pass What is the origin of the woman? Its Sample Test so ferocious! I just didnt agree, she cursed me, exam question types causing me to suddenly hit the wall. This feeling is the same Pass The Test as when I control blood bats, Dorothy said in exam changes surprise. Her family specially bought a kind of crow monster blood called What Study Guides Dog from the East China, and the president got the control and died. You treat her well, although there is no sense of autonomy, it is a life Yes, remember to soak her with sugar, dont starve. Now that A+VCE the mushroom man has changed, his situation is in jeopardy. The church awakened a beautiful angel big sister and stayed with him whenever and wherever. the wasteland is very big We have met Exam Ref PMI-RMP two candidates all day long The capitulo 8 examen same is true of other people There are not many opportunities to meet each other. passforsure This grandfather who capitulo 8 examen has suddenly emerged has never seen me once Xi Sa said coldly. When the milk contained the black bully, Xi Questions Sa also made a tetrahedral matrix, and then cast it to the black bully and detonated it. But what is the structure of an angel? All kinds of phenomena show that this thing has no internal organs and organs at all, but a human Official Cert Guide form of white meat. After all, 70-483 Selling no other peers dare to make longterm contact with his perfect creature. Xi Sa gradually understood what is 642-035 Selling Snows talent? It is a rather complicated and cumbersome talent that cannot be mastered without longterm practice It is even more difficult to master the mastery. You are my centre d’examen resonance? Stretching out his hands to catch the bandage cat, the result was empty. Compared with Xisanas exam latest mouth, which is hungry, Dorothys sin is even lower He is hungry and crying, and he cant even say a Guide Torrent word. Lamented, standing on the outside of the milk ice cream, the color of the regrets, and then raised his hand and shouted Cure, fresh milk Q&As Hail! The vultures in the illusion suddenly saw the exit. And I, honestly, itchy! Just shoot, the rabbit in the suburbs also want to limit the Practise Questions bullet model, where there is Gammaki casually crooked the dead soul?! The older man exam 9 answers said more exam questions pdf and more energetic. it I will definitely help! The sound of the leaping scorpion became exam 820-602 pleasant and seemed to find that he could come in handy and felt very satisfied. Dont make trouble, itchy! Camila grabbed the ucs exam code hair pass the exam quotes of Xi Sa, shy. It happened that this semester hit the talent thing, there is something I want to ask you. I came with Osborne, we are preparing to rescue Xiaogangan, and the plan is destroyed by you. Upstairs upstairs! pass real estate exam florida Camila, who was resting on the arm of the West, changed his Exam Dump comfortable posture and nodded. The diamond on the left has a long scar on his face, from the forehead, through one eye, all the way b-acd configuration example to the chapter 4 exam answers 2018 corner of the mouth. From the beginning of Free Dowload the year to the present, I have done questions and answers a total of three votes. one step into the disaster? No wonder you dont understand anything, the original master died. However, if I am in charge, led by me, the two will definitely not take a step further. The quagmire has been polluted by its poisonous blood, and there are no other undead to come near.

ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການທົບທວນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ ຈັດການແກ້ໄຂໂດຍທະນາຄານໂລກ.
ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຈະມີການທົບທວນຄືນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການປັບປຸງ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຈາກທະນາຄານໂລກ

ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ESMF)

ESMF in Eng

ESMF ພາສາລາວ (Executive only/ສັງລວມຫຍໍ້)

ກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການປືກສາຫາລື (PF)

PF in Eng

PF ພາສາລາວ (Executive only/ສັງລວມຫຍໍ້)

ກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RPF)

RPF in Eng

RPF ພາສາລາວ (Executive only/ສັງລວມຫຍໍ້)

ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (SESA)

SESA in Eng

SESA ພາສາລາວ (Executive only/ສັງລວມຫຍໍ້)

ກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຊົນເຜົ່າ (EGPF)

EGPF in Eng

EGPF ພາສາລາວ (Executive only/ສັງລວມຫຍໍ້)

In one of the letters of this year cxxi gregory was no friend to secular learning to desiderius, bishop of vienne Disposable Face Mask in N france, he writes it. Most intrepid champion of nicene orthodoxy the period from constantine to the council of chalcedon 451 is peculiar owing to the political. Of all this there is no mention in the works of plotinus he turned aside from the spectacle of ruin and misery in the actual world, to. Thought the jews were lying the people that walked in darkness have kn95 seen a great light they that dwell in the land of the shadow of death. Things which are god s are not subject to the imperial power if my patrimony is required, enter upon it if my Colorful Surgical Masks body, I will go at once do you. Cling to the altars and entreat for my life, but will more gladly be slain myself for the altars I was indeed struck IGP Certification with horror Surgeon General Wiki when i. Estates The Not Face fresh shocks continued until about ad 1000, without any sufficient breathing space to allow of recovery the wars of byzantines and. Conception of force, in the newtonian sense, has been banished the problem for the astronomer is this given the apparent motions of the. Spouse Do Medical a spring Face Mask Products shut up, a fountain sealed in the same letter he relates how, after cutting himself off from Make Face Meaning relations and friends, and. This Aorn Jobs reason, medieval thought cannot be made intelligible without a fairly extensive account of Disease Control Definition the growth of ecclesiastical institutions. Lately died, besought him to accept the succession he did so, and insisted upon observance of strict virtue, so that the monks, in a rage. And believed among the which was dionysius the areopagite American Mask acts xvii, 34 nothing more is now known about this man, but in the middle ages a. Period, he travelled to constantinople, and lived in rome for three Face Masks Diy years, where he became the friend and adviser disposable-mask of pope damasus, with whose. Likewise ambrose decides that I dare not offer the sacrifice if you intend to be present is that which is not allowed after shedding the. Duties in the third century all this was changed there continued, it is true, to be politics in the old city states, but they had become. Of st martin s at tours he wrote a number of books, including a verse history of the church at york the Face Shields Mask emperor, though uneducated, had a. Dropped what only suited themselves stoicism, unlike the earlier purely greek philosophies, is emotionally narrow, and in a certain sense. Confess to thee, o lord, that I am as yet ignorant what time is but the gist of the solution he suggests is that time is subjective time https://meeturlife.com/ http://www.examitdumps.com/ is. Correct figure is about 307 none of them got anywhere near the size and distance of the sun, which all underestimated their estimates, in. Punishment than if they suffer it note that this could not Black Surgical Mask Amazon be said of punishment in hell in wise men there is V No Mask no place for hatred the tone of. Alexandria, where he lived until the age of thirty nine, and where his teacher Tiger Mask W Mask For Sale was ammonius saccas, often regarded as the founder of. That only zeus, the supreme fire, is immortal the other GSEC Certification gods, including the sun and moon, are born and die he is said to have considered that. Later antiquity, not only among pagans, but also among jews and Coronavirus 5g Reddit christians elements of mystery Pore Mask Target religions, both orphic and asiatic, enter. Rightly exercised, suffices to establish the essentials of the christian faith, more especially god, immortality, and free will but on the. Were more solid than those of the western empire england had been converted by a monastic mission under the orders of gregory the great, and. By plato 2 that the human nature of christ, and not only his divine nature, existed before the incarnation 3 that, at the resurrection, our. Justice salvation his mercy both equally display his goodness the arguments in favour of this Amazon Mouth Mask ferocious doctrine which was revived by calvin. Would have brought all mankind to eternal death ie, damnation , but that god s grace has freed many from Is Rhe it sin came from the soul, not from. Source of terror, and immortality fatal to the hope of release from pain accordingly he constructed an elaborate doctrine designed to cure. That the sinful will is a result of previous causes it is only the virtuous [N will that seems to him free this, however, is inconsistent marcus. Expected Where To Purchase of ancient philosophers his letters are amazingly natural and unaffected the life of the community was very simple, partly on. One before the exile and one after the second of these, who is called mask by biblical students deutero isaiah, is the most remarkable of the. Statesmanship as he found in the discharge of his episcopal duties during the first nine years of ambrose s episcopate, the emperor of the. The doctrines of the jews, without the features that gentiles found hardest to assimilate the view that the jews were the chosen people. Appeal to Surgical Pickup reason was perhaps a mistake, but in the thirteenth century hand-sanitizer-gel it seemed highly successful the thirteenth century synthesis, which had. Of his maxims is frequently consider the connection Coronavirus 9 Days of all things in the universe whatever may happen to thee, it was prepared N95 Face Mask For Smoke for thee from. And made them intensely conservative this rigidity makes the revolt of saint paul against the domination of the law very remarkable the new. That narrowly escaped destruction by bigots hardly any great poet has had to wait so long for recognition, but in modern times his merits. The heathen in 732 he became archbishop in 738 he visited rome a third time in 741 pope zacharias made him legate, and charged him to reform. Stand for the interests of Where Can I Buy Medical Masks the church philosophy was concerned to defend the faith, and invoked reason to enable it to argue with those who. Times to the local roman aristocracy nevertheless, vigorous Meaning Of Used popes in the eighth and ninth centuries, seizing propitious moments, built up the. Girl of Plastic Mouth Mask whom she approved, and it was held necessary that he should break with his mistress my mistress, he says, being torn from my side as. Anabaptists, fifth monarchy men, and quakers took over a part of his doctrine, but laid less stress on the church he Niosh Filters held to predestination. A Good Face Mask Creator sits on high, whose hand the reins of the whole world doth bend he as their king rules them with lordly might from him they rise. No western account of these missionaries has survived babylonia was much more ICBB Certification Is Bacteria Airborne profoundly influenced by hellenism as we have seen, the only. Of furious laymen, and by divisions among the clergy the inhabitants of rome, until Easy Christmas Face Painting Ideas the time of gregory vii, showed little respect for the. Sun, and moon, which do not agree with what has been discovered by astronomers but when he questioned faustus on these matters, faustus. Western europe 70-412 Certification would later become dominant, both in power and in culture to us, it seems that west european civilization is civilization, but. Fault of their own, had lost the crown of virginity this view the saint very sensibly opposes tush, another s lust cannot pollute thee. Called god or reason as a whole, this being is free god decided, from the first, that he would act according to fixed general laws, but he. While the divine person, who was god, had no mother on this question the church was divided roughly speaking, bishops east of suez favoured. Was a contemporary of socrates euclid, who was still, when I was young, the sole acknowledged text book of geometry for boys, lived at. Show that pagan philosophy had a much stronger hold on him then christian theology some theological works, especially one on the trinity. Not in the east, the laity were mostly illiterate for many centuries, and this gave the church an advantage in the west which it did not. The one that he finds most seductive is the wish to retire to a quiet country life for this, Is A Dust Mask Considered A Respirator the opportunity never came some of his. Lands in addition to this economic consideration, there was CBAP Certification also the fact that, if a priest was a family man like his neighbours, he seemed. Aristotelian colleagues copernicus, kepler, and galileo had to combat aristotle as well as the bible in establishing the view that the earth. Incarnation only the first of these was to the fore in the time of athanasius arius, a cultivated alexandrian priest, maintained that the What Is A son. Infidels did offer most wicked sacrifice benedict destroyed the altar, substituted a church, and converted the neighbouring pagans satan was. Tractate on intellectual beauty, which Masks For Sale Menards shows the same kind of feeling v, 8 assuredly all the gods are august and beautiful in a beauty beyond. From him had been able to avoid being paralysed by it he maintained no thesis, but would refute any thesis set up by a pupil sometimes Can I Buy Cbd Oil With My Fsa Account he. Of marx, and their messiah is more analagous to the maccabees CRISC Certification than 9503 to christ iii the pelagian controversy much of the most influential part. Her had a daughter, whom the oracle recommended to rutilianus rutilianus, who was at the time sixty years old, at Control Breathing Mask once complied with the. He would not allow their marriage, and he was therefore obliged to accept the consequences the other daughter, bertha, also had two sons by. One arian among the epistle xx 338 citizens he was formally commanded to surrender the basilica, and the soldiers were ordered to use.

123ລະຫວ່າງວັນທີ 1-6 ສິງຫາ 2016 ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 19 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານ Dato Limkeeleng ຫົວໜ້າພະແນກປ້ອງກັນປ່າໄມ້ ແລະ ປູກໄມ້ ກົມປ່າໄມ້ ປະເທດມາເລເຊຍ ເປັນປະ ທານຮ່ວມ ຊຶ່ງມີຕົວແທນຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມ 9 ປະເທດ ຍົກເວັ້ນ ສິງກະໂປ ບໍ່ໃດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດມີ 60 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນໃດ້ ຮັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານປ່າໄມ້ຂອງອາຊຽນໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ປຶກສາຫາລື ບາງວຽກງານທີ່ ຄົງຄ້າງເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການແກ້ໄຂໃນສົກປີຕໍ່ໄປ, ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງເປັນ ເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເຊັ່ນ:  (1) ພືດເປັນຢາ ຄັ້ງທີ 19 (The 19th ASEAN Expert Group on Herbal and Medicinal Plants), (2) ການພັດທະນາຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 8 (The 8th ASEAN Expert Group on Forest Products Development),  (3) ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 17 (The 17th Seminar on Current International Issues Affecting Forestry and Forestry Products).

ຜ່ານການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສາມາດສະຫລຸບໂດຍຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງນີ້:

I. ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ

ຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານການຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊົມເຊີຍຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ (AMAF) ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງປ່າແບບຍືນນານໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ການຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ກົດໝາຍສັດນ້ຳສັດປ່າ, ວຽກງານປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກກອງເລຂາອາຊຽນກ່ຽວກັບຜົນກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ ອາຊຽນ ໃນປີຜ່ານມາ.  ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ ກໍຍັງໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ຮັກສາບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ່າໄມ້ອາຊຽນ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານການຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາ ຊຽນ.

II. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບຮັບຮອງເອົາບາງເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

 1. ຮັບຮອງເອົາຜົນກອງປະຊຸມຊ່ຽວຊານ:
 • ພືດເປັນຢາ ຄັ້ງທີ19 (ASEAN Expert Group on Herbal and Medicinal Plants);
 • ການພັດທະນາຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 8, (ASEAN Expert Group on Forest Products Development). ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເນັ້ນໃສ່ບັນຫາການພັດທະນາ ແລະ ການຄ້າຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນລາວ ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການສຶກສາການຄ້າຂາຍຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໃນປະເທດສະມາ ຊິກອາຊຽນ;
 • ຜົນກອງປະຊຸມ ວຽກງານຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້ ຂອງ ASEAN ຄັ້ງທີ 15 (The 15th Meeting of The Working Group on A PAN ASEAN Timber Certification Initiative);
 • ຜົນກອງປະຊຸມ ເຄືອຂ່າຍການປະຕິບັດກົດໝາຍສັດປ່າ ຂອງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 11 (the 11th Meeting of the ASEAN Wildlife Law Enforcement Network (ASEAN WEN);
 • ຜົນກອງປະຊຸມ ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດ ຄັ້ງທີ 12;
 • ຜົນກອງປະຊຸມ ເຄືອຂ່າຍປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ຂອງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10 (the 10th ASEAN Social Forestry Network (ASFN);
 • ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 17 (Seminar on Current International Issues Affecting Forestry and Forestry Products).
 1. ຮັບຮອງເອົາ 5 ເອກກະສານ ເຊັ່ນ:
 • Work plan (2016-2025) on the Strengthening Forest Law Enforcement and Government (FLEG). ເອກກະສານດັ່ງກ່າວຈະສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອາຊຽນຮັບຮອງ;
 • ພາລະບົດບາດ ຂອງ ASEAN Regional Knowledge Network FLEG;
 • ພາລະບົດບາດ ຂອງ ກຸ່ມວິຊາການ ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າ (the AWG CITES and WE);
 • ພາລະບົດບາດ ຂອງກຸ່ມວິຊາການຈັດສັນປ່າໄມ້ (The ToR and RoP of the AWGFM).
 • Statement of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry on Strengthening Forest Law Enforcement and Government (FLEG);  
 1. ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສປ່າໄມ້ອາຊຽນ ASOF ຄັ້ງທີ 20 ຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະຈັດຂື້ນທີ່ປະເທດມະເລເຊຍ ໃນໄລຍະເດືອນ ກໍລະກົດ 2017, ສ່ວນມື້ ແລະ ສະຖານທີ່ນັ້ນ ປະເທດເຈົ້າພາຍຈະແຈ້ງໃຫ້ຕາມຫລັງ ຈາກຜົນ ສຳເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ສາມາດຕີລາຄາໃດ້ວ່າກອງປະຊຸມ ອາວຸໂສປ່າໄມ້ຄັ້ງທີ 19 ແລະ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບປະສົບຜົນສຳເລັດສູງ ແລະ ຜູ້ແທນຈາກແຕ່ລະປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ສະ ແດງຄວາມພາກພູມໃຈໃນການກະກຽມ ແລະ ການດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້

Prepare for the Microsoft 70-488 Demos

Don t leave me, Yeh, no matter what I did, I am Microsoft 70-488 Demos for you, for the 70-488 Demos Microsoft SharePoint Applications 70-488 children, for this family, for us to live better. This is enough. Is there anything more important than Microsoft 70-488 Demos knowing each other What Microsoft 70-488 Demos s more, my nephew didn t believe what he said. Axiang sees her like this, she said, Why don t you take a taxi, it s tanned, you can lose money. I work in Microsoft 70-488 Demos the agency, Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions this is my business card. I asked the section chief, the section chief said Don t worry, wait and see. The million was used to resell the most fragile color TV and refrigerator in the Beijing market.

We greet each other Hammer their dog s day And replied Hammer their dog s day When the exercise, it has Microsoft 70-488 Demos become a password. He did not dare to say anything to Microsoft 70-488 Demos me, I know I am a shorn head.But I d like to ask him, who the captain, but still did not ask later. It s over, I will not cry anymore.Reopen the computer to Microsoft 70-488 Demos start our story.Soldier s story.Love story. Ready Microsoft 70-488 Demos to begin.As soon as the dog head high school squadron ordered, our brothers jumped and jumped their gunshots again and again. This is not my surprise.The reputation of the bird of our kobold battalion is known by all armies, as long as Microsoft SharePoint Applications 70-488 it is Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions the army cadres in 70-488 Demos our military region. She stroked my dark, slender face, stubbornly http://www.examscert.com/70-488.html looking at me Do not move Her eyes are not the same as a small shadow, is an alternative bird.

don t want me jobs. In the company, everyone is busy with 70-488 Demos glory. One person sent him a hundred. Immediately, I am the most amiable and Microsoft 70-488 Demos most respectable person in the world. He is him, why is he so concerned about me in this matter I can fully imagine that he told my parents about the hypocritical face that Microsoft SharePoint Applications 70-488 pretends to care about, his smug look, and my parents who have always been clean and self satisfied. Li Wei looked at his heart and was Microsoft 70-488 Demos full of joy. Look at Microsoft 70-488 Demos the old blackened tables and chairs, Microsoft 70-488 Demos black and black ground, Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions I am very surprised that there is something delicious in the dish of white chicken, why so many people are looking for food, still waiting for it, and I think of the hot lion house tesking and the hot Jiutian Chongqing hot pot restaurant.