Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

ຂ່າວສານ
ຜ່ານການດຳເນີນກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 02 ວັນເຕັມ, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ຊຶ່ງສາມາດສະຫຼຸບ, ສັງລວມຫຍໍ້ເອົາຜົນສຳເລັດ, ການຕົກລົງ ແລະ ບາງບັນຫາສຳຄັນ ໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
Continue reading

VACANCY NOTICE

Job Title : Executive Director
Grade : Assistant Secretary General of UN equivalent
Organization : Asian Forest Cooperation Organization Secretariat
Duty Station : Seoul, Republic of Korea
Recruitment Open to : Nationals of Parties and Signatories to the AFoCO Agreement
Type of Contract : Fixed-term (two years, renewable for 1 term)
Deadline : 16 September 2018 (18:00, Seoul time)

Duties and Responsibilities

Under the overall guidance of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO), the Executive Director will be the head of the Secretariat with the following duties and responsibilities:
• To make arrangements for sessions of the Assembly of AFoCO and provide necessary services;
• To manage the budget and implement programs approved by the Assembly;
• To report to the Assembly on the budget and progress of the implementation of programs on a regular basis;
• To coordinate activities with other relevant bodies and entities;
• To make appropriate arrangements for forest-related cooperation and enter into agreements or contracts with relevant national, regional or international organizations, etc.;
• To facilitate preparation, evaluation and recommendation of proposals which are to be considered by the Assembly;
• To make efforts to initiate fund mobilization to support the activities of AFoCO, and
• To perform other secretariat functions as may be decided by the Assembly in order to efficiently reach the objectives of the Agreement.

Required Qualifications
• Advanced university degree (Master’s or Doctorate);

  • At least 15 years of work experience with a proven track record and executive level exposure in managing programs, staff and finances, in matters relevant to forestry, natural resource management, and environment field with proven experience in strategic planning;
    • Excellent command of English, written and spoken;
    • High-level ability to communicate effectively and persuasively, both orally and in writing; and
  • Understanding of the duties and job description as the head of the Secretariat

Desired Qualifications
• Strong global professional network;
• A solid understanding of international and regional forestry issues, and knowledge of and commitment to promoting regional forest cooperation;
• High-level ability to lead and motivate staff members in a dynamic, multi-cultural and demanding work environment;
• Demonstrated ability to interact with government officials, public and private sectors and other stakeholders;
• Excellent interpersonal skills to take initiatives and maintain sound working relationships with individuals of different nationalities and cultural backgrounds;
• Strong strategic planning and business management skills
• Good knowledge of the Asian region and its culture; and
• Work experience in government agencies or intergovernmental organizations.

Nationality
A candidate should be a national of a Party or Signatory Country to the AFoCO Agreement.

Salary and benefits
Salary is equivalent to that of an Assistant Secretary-General on the United Nations scale. There are other applicable benefits in accordance with the Staff Regulation of the Secretariat.

Applications
Written applications including

(1) a cover letter highlighting your suitability and potential contribution to the position (annex1-sample cover letter template),
(2) a completed Personal History form (annex2-AFoCO personal history form),
(3) a curriculum vitae (annex3-sample CV template),
(4) certified true copies of educational certificates,
(5) a certificate of good health signed by a recognized medical facility,

(6) a recent photo, and
(7) any other relevant supporting documents satisfying job qualifications such as recommendation letter, commendations, etc,together with the consent form for use of personal data (annex4-AFoCO consent form)should be received by the AFoCO Secretariat by 16 September 2018 at 18:00 (Seoul time, GMT+9 hour).

Schedule of Deliberation and Interview
11 August – 16 September 2018 Application period
19-30 September 2018 Preliminary assessment
1-11 October 2018 Deliberation by the Executive Director Selection Committee members
12 October 2018 Skype/video conference interview
* The schedule for interview is tentatively set on 12 October 2018. The interviewee/candidates will be notified during the Executive Director Selection Committee meeting on 11 October 2018, in Korea.

The schedule is subject change and the candidates will be notified accordingly.
Submission of Application
Application documents shall be submitted by e-mail or fax to the AFoCO Secretariat (email recruit@afocosec.org, fax no +82-2-785-8970). Please indicate on the subject heading “Application for Executive Director, AFoCO Secretariat” and send to:

Acting Executive Director
Asian Forest Cooperation Organization Secretariat
8th Floor, 9 Gukhoe-daero 62-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Republic of Korea 07236
Tel: +82-2-785-8971
Fax: +82-2-785-8970
Email: recruit@afocosec.org
Website: http://www.afocosec.org/afoco/pc/en/news/notice/view.php?id=141

 

 

ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກົມປ່າໄມ້
ພະແນກຫລຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້
ໂຄງການຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້
ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ເລກທີ.TF014777
ປະກາດຮັບສະມັກທີ່ປຶກສາເປັນລາຍບຸກຄົນ ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການດ້ານປ່າໄມ້
ກົມປ່າໄມ້ (ໂຄງການຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້), ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ¬ເຫລືອລ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້. ພະແນກ ຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ຂໍເຊີນບັນທ່ານ ຍື່ນຊີວະປະຫວັດ ເພື່ອ ສະມັກງານໃນຕຳແໜ່ງ ວິຊາການດ້ານປ່າໄມ້ ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ ເຊິ່ງແຕ່ລະຕຳແໜ່ງຈະໄດ້ປະຈຳຢູ່ແຂວງຕ່າງໆຄື: ຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບຸລີ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຈະໄດ້ເລີ່ມງານ ໃນ ເດືອນກັນຍາ 2018 ນີ້.
ທີ່ປຶກສາຈະຖືກຄັດເລືອກໂດຍຜ່ານການສົມທຽບຄຸນວຸດທິ ໃນບັນດາຜູ້ສະມັກງານນຳກັນ ແລະ ຈະຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ ຫລັກການທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືແນະນຳຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າດ້ວຍ ການຄັດເລືອກ ແລະ ການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາພາຍໃນໃຕ້ ທຶນກູ້ຢືມ IBRD ແລະ ສິນເຊື່ອ IDA ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານໂລກ, ສະບັບ ເດືອນມັງກອນ 2011.
ເງື່ອນໄຂຕ່ຳສຸດ ຂອງຜູ້ສະມັກ ຕຳແໜ່ງ ທີ່ປຶກສາດ້ານປ່າໄມ້ ມີດັ່ງນີ້:
• ປະລິນຍາຕີ ຫລື ທຽບເທົ່າ ໃນສາຍປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊ່ດ ຫລື ໃນສາຂາກ່ຽວ ຂ້ອງ;
• ປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດ ປ່າໄມ້, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຫລື ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ. ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການກັບໂຄງການພັດທະນາອື່ນໆ ໃນ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ;
• ມີຄວາມຊຳນານດ້ານຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ (Ms Word, Excel, Power Point), ລວມທັງຊອບແວ ກ່ຽວກັບ ປ່າໄມ້, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່;
• ມີທັກສະໃນການສື່ສານທີ່ດີ ລວມທັງ ປາກ ແລະ ຂຽນ ພາສາລາວ ເຊິ່ງຖືວ່າຈຳເປັນ ແລະ ຖ້າຫາກມີທັກສາໃນພາສາອັງກິດຈະຍິ່ງເປັນການດີ.
• ມີທັກສະໃນການຂຽນບົດລາຍງານ, ແລະ ການນຳສະເໜີທີ່ດີ.

ທ່ານທີ່ສົນໃຈ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ ແບບຟອມ ຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້ ໃນໂມງລັດຖະການ 08:00 -16:00 ໂມງ, ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ.

ຜູ້ສະມັກຈະຕ້ອງສົງຍື່ນໃບສະມັກ ພ້ອມທັງຊີວະປະຫວັດການເຮັດວຽກ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ສິງຫາ 2018 ຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

ເຖິງ: ທ່ານ ຄຳແສນ ອຸ່ນຄຳ
ຫົວໜ້າໂຄງການຄຸ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້ (FCPF)
ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຕູ້ ປ.ນ : 2931, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (856-21) 563 002
E-mail: khamseneok@gmail.com ແລະ ສຳເນົາຫາ: thongsan74@yahoo.com, chanthaluesy@gmail.com

ກວດແກ້ໂດຍ:

ຂ່າວໂດຍ ສຸວັນນາ ຈັນທະລືສີການກະກຽມແຜນງານ ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ (ER program) ປະກອບມີ 7 ບາດກ້າວ ແລະ ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ້າວຜ່ານ ບາດກ້າວທີ 6 ຊຶ່ງເປັນການນໍາສະເໜີ ແລະ ປ້ອງກັນ ແຜນງານ ຕໍ່ ຄະນະກໍາມະການກອງທຶນກາກບອນ. ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການເຊີນ ໄປລາຍງານ ແລະ ປ້ອງກັນ ແຜນງານ ER Program ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການກອງທຶນກາກບອນ (Carbon Fund Participant Meeting) ຄັ້ງທີ 18 ຂອງ ຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້ສາກົນ (FCPF) ໄດ້ຈັດຂື້ນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 20-22 ມິຖຸນາ 2018 ຢູ່ທີ ນະຄອນຫຼວງປາຣີ, ປະເທດ ຝຣັ່ງ. ຄະນະທິມງານຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄປເຂົ້້າຮ່ວມປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີທັງໝົດ 6 ທ່ານ ໂດຍການໃຫ້ກຽດນໍາພາຂອງ ທ່ານ ປອ. ພວງປະຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຄະນະຕິດຕາມ ປະກອບມີ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ຈາກ ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.

ກອງທຶນກາກບອນປ່າໄມ້ (Carbon Fund) ເປັນກອງທຶນພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ເປັນກອງທຶນເພື່ອຊື້ສິນເຊື່ອກາກບອນປ່າໄມ້ ຈາກໂຄງການ REDD+ ຂອງປະເທດທີ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີຫຼັກການຊື້້ຂາຍສະເພາະ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ຕະຫຼາດຊື້-ຂາຍ ສິນເຊື່ອກາກບອນທົ່ວໄປ. ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງທຶນກາກບອນ ໃນປີ 2015 ແລະ ໄດ້ສະເໜີເຈດຈໍານົງ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ຂອງ ແຜນງານ ເບື້ອງຕົ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ພັດທະນາມາເປັນ ແຜນງານ ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ (ແຜນງານ ER Program) ເພື່ອສ້າງສິນເຊື່ອກາກບອນປ່າໄມ້ ຊຶ່ງກວມເອົາ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ, ໄລຍະເວລາ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນ 6 ປີ (ລະຫວ່າງ ປີ 2019-2025). ຖ້າປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແຜນງານ ER Program ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດຜະລິດ ສິນເຊື່ອກາກບອນ ປະມານ 13.000.000 ໂຕນກາກບອນທຽບເທົ່າ (tCO2e). ກອງທຶນກາກບອນ ຈະຊື້ສິນເຊື່ອກາກບອນຈາກ ແຜນງານ ER Program ຂອງ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 8.500.000 tCO2e ໃນລາຄາ 5 ໂດລາ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ໂຕນ(tCO2e) ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 42,500,000 ໂດລາ ສະຫະລັດ (ສິນເຊື່ອກາກບອນສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ອາດຈະນໍາໄປໝູນ. ການກະກຽມແຜນງານນີ້ ໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ ປີ 2016 ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ຊຶ່ງເປັນເງື່ອນໄຂ ກໍານົດໂດຍກອງທຶນກາກບອນ ແລະ ມາເຖິງປະຈຸບັນ ການກະກຽມນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຄື ການປ້ອງກັນແຜນງານ ແລະ ໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແມ່ນການເຈລະ ເພື່ອເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ.

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ER Program ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄາດວ່າ ປະມານ 136.000.000 ໂດລາ ສະຫະລັດ, ການຄົ້ນຄວ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ຈະຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ເງິນຫຼາຍແຫຼ່ງ ລວມທັງ ໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ການສ້າງໂຄງໃໝ່ ທີ່ຈະສ້າງຂື້ນໂດຍຮ່ວມມືໃໝ່ກັບສາກົນ ເຊັ່ນ ການສະເໜີໂຄງການ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (Green Climate Fund) ຊຶ່ງກົມປ່າໄມ້ ກໍາລັງພັດທະນາຮ່ວມກັບ ອົງການ GiZ ຂອງ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ. ທີມງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດ ພາລະກິດສໍາຄັນ ສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ໂດຍສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ເຈລະຈາ ກັບຄະນະກໍາມະການກອງທຶນກາກບອນປ່າໄມ້ ສໍາເລັດ ແລະ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກມະຕິກອງປະຊຸມ ຮັບຮອງ ແຜນງານ ER Program ຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ສປປ ລາວ ສາມາດດໍາເນີນວຽກງານທີ່ຍັງຄ້າງຄາ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການເຮັດສັນຍາແຜນງານຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ຂອງ ແຜນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ ຕາມກໍານົດເວລາ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະສາມາດເລີ່ມໄດ້ ໃນທ້າຍປີ 2019 ຫຼື ຕົ້ນປີ 2020.

           ໃນລະຫວ່າງວັນທີ  22-24 ພຶດສະພາ 2018 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ໜ່ວຍງານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 14 ໂດຍການເປັນປະທານພິທີກ່າວຕ້ອນຮັບໂດຍທ່ານ ປະດິດ ວັນນະລັດສະໝີ ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ທ່ານ ຈັນທະເນດ ສີມະຫາໂນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 8 ປະເທດ ອາຊຽນ (ບູຣໄນ ແລະ ສິງກະໂປ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ) ນອກນັ້ນຍັງມີຜູ້ສັງເກດການຈາກ ສປປ ຈີນ,ອົງການປ່າໄມ້ອາຊີ (AFOCO) ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ອົງການຮ່ວມ ມືຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ GI2 ແລະ ມີຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍລາວ ລວມທັງໝົດ 30 ກ່ວາທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈັດຢູ່ໂຮງແຮມ ເອລາວັນ ນະຄອນຈຳປາສັກ

         ຈຸດປະສົງ ຂອງການຈັດກອງປະຊຸມ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ປະກອບດ້ວຍສອງກອງປະຊຸມຕິດຕໍ່ກັນຄື(1) ໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2018 ແມ່ນກອງປະຊຸມສຳມະນາ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງປຶ້ມຄູ່ມື ການບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ອາຊຽນ (FLEG) ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນສະບັບສົມບູນ ແລະ (2) ໃນວັນທີ 23-24 ພຶດສະພາ 2018 ແມ່ນກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ອາຊຽນ ເພື່ອພ້ອມກັນ ປຶກສາຫາລື ເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ກັບ ແຜນປະຕິບັດງານ (Plan of Action) ການຮ່ວມມືການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ແຕ່ລະປະເທດ ກໍ່ໄດ້ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ກອງ ປະຊຸມຮັບຊາບ. ສຳຫຼັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ລາຍງານຜົນຂອງການ ຈັດດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງເລກທີ 15 ວ່າດ້ວຍການ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້;  ສະພາບການປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ.

   ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ນຳໄປລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ່າໄມ້ອາຊຽນ (ASOF) ຄັ້ງວັນທີ 21 ທີ່ຈະຈັດຂື້ນ ໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດ 2018 ທີ່ ນາປີດໍ ປະເທດມຽນມ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວ ພິຈາລະນາຜ່ານ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປະທານ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສປ່າໄມ້ອາຊຽນ ຄັ້ງວັນທີ 21 ຈະນຳໄປລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40 ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນຕົ້ນ ເດືອນຕຸລາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ສສ. ຫວຽດນາມ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ແລ້ວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

 

ຂຽນຂ່າວ: ນ. ອຳພາພອນ ພົງພັນ

ກວດແກ້: ທ່ານ ນ. ທອງສຸກ ໄຊຍະພານທອງ


ລະຫວ່າງວັນທີ 29-31 ມີນາ 2018 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສົມທົບກັບ ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າງ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ມູນນິທິວັນໄມ້ໂລກ ແລະ ສະມາຄົມວັດທະນາທຳໄມ້ສາກົນ ຮ່ວມກັນເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄມ້ໂລກປະຈຳປີ 2018 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານງົບປະມານມາຈາກອົງການມູນນິທິວັນໄມ້ໂລກ
ຈຸດປະສົງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄມ້ໂລກ ມີ 2 ປະການຄື: 1. ເພື່ອຈາລຶກ ແລະ ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງໄມ້ ໃນຖານະທີ່ເປັນຊີວະວັດຖຸຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດທົດແທນຄືນ ຫຼື ຟື້ນຟູຄືນໄດ້ໂດຍທຳມະຊາດ ແລະ ມີບົດບາດຄວາມສຳຄັນມະຫາສານຕໍ່ມວນມະນຸດ ກໍຄືຄວາມຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ; 2. ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຄົນເຮົາເຫັນໄດ້ບົດບາດຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງໄມ້ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ໃນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ຄວາມຍືນຍົງ.
Continue reading


ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະບັບເລກທີ 1935/ຫສນຍ.ກຄສ, ລົງວັນທີ 5/12/2017 ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸມັດໃຫ້ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ລົງນາມໃນສັນຍາສ້າງ ຕັ້ງອົງການຮ່ວມມືປ່າໄມ້ອາຊີ (Asian Forest Cooperation Organization ຫຼື AFOCO), ບົນພື້ນຖານການມອບສິດໃຫ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ, ທ່ານ ປອ. ລຽນ ທິແກ້ວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ຕິດຕາມຈໍານວນຫນຶ່ງ ໄດ້ເດີນທາງໄປລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ທີ່ ນະຄອນຫລວງເຊອູນ, ສ. ເກົາຫຼີ. ພິທີການເຊັນສົນທີ່ສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 13 ມີນາ 2018 ທີ່ ກະຊວງການ ຕ່າງປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຝ່າຍລາວປະກອບດ້ວຍ ທ່ານເອກອັກຄະອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາ ສ.ເກົາຫລີ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການແລະການເງິນ ແລະ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້, ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນນຶ່ງ, ສ່ວນຝ່າຍເກົາຫຼີປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຈາກກອງເລຂາອົງການຮ່ວມມືປ່າໄມ້ອາຊີ ແລະ ຈາກກົມໃຫຍ່ປ່າໄມ້ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ. ອົງການ AFOCO ເປັນອົງການຮ່ວມມືດ້ານປ່າໄມ້ໃນລະດັບພາກພື້ນອາຊີ ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ມີເປົ້າໝາຍ ແນໃສ່ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍປ່າໄມ້ ຂອງລັດຖະບານໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ໂດຍສະເພາະເພື່ອຟື້ນຟູທີ່ດິນປ່າໄມ້ ເຊື່ອມໂຊມ, ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ບໍ່ໃຫ້ບົກແຫ້ງ, ເຊື່ອມຄຸນນະພາບ, ເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກສາປ່າໄມ້ແບບ ຍືນຍົງ, ອັນເປັນການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດອີກດ້ວຍ. ໃນການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ໃນອົງການນີ້, ລັດຖະບານລາວໂດຍສະເພາະຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີເປົ້າໝາຍຈະປະກອບສ່ວນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ລວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບພາກພື້ນ, ໃນລະດັບສາກົນກໍຄືໃນລະດັບຊາດ, ໂດຍສະເພາະການບັນລຸຄາດ ໝາຍຍຸດທະສາດ ປ່າໄມ້ 2020 ຂອງລັດຖະບານຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄປຕາມແນວທາງການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສົນ ທິສັນຍາດັ່ງກ່າວມີຜົນນໍາໃຊ້ເປັນທາງການ, ຂະແໜງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ຍັງຕ້ອງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກສັດຕະຍາບັນ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການໃນໄວໆນີ້. ນອກຈາກການລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີ ພິຍານໃນການລົງນາມບັດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃນເພື່ອສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດດົງຫົວສາວເພື່ອປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກ ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ (REDD+) ລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ ແລະ ກົມໃຫຍ່ປ່າໄມ້ ສ.ເກົາຫຼີ ທີ່ມີມູນຄ່າໂຄງການປະມານ 700.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ພ້ອມທັງໄດ້ຖືໂອກາດນີ້ ໄປຢ້ຽມຢາມສູນຈຳຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນ ການກະເສດຂອງສະຫະກອນເມືອງອານຊັອງ (NongHyup An-Seong Agri-food Distribution Center), ທີ່ເມືອງອານຊັອງ (Anseong) , ແຂວງກັອງກີ (Gyeonggi). ສູນດັ່ງກ່າວ ນິີ້ນັບວ່າມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການສູງໃນດ້ານການແຈກຈ່າຍຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ຈາກກຸ່ມຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ດ້ວຍຮູບການຂາຍຍົກ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.

ໃນວັນທີ 5 ມີນາ 2018 ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າເພື່ອປະກອບສ່ວນຄວາມປົກຫຸ້ມໃຫ້ໄດ້ 70% ໃນປີ 2020, ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມນີ້ມີທ່ານ ປອ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກປ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກປ, ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ພະແນກ ກປ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

Continue reading

 

 

ໂຄງການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການຫຼີ້ກລ້ຽງການທຳລາຍປ່າໄມ້(CliPAD), ພະແນກຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກ ມອບ-ຮັບ ອາຄານກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ບັນດາຫ້ອງການ, ຫໍພັກພະນັກງານ, ຈຸດກວດກາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານ ລວມທັງໝົດ 17 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນ 5 ເມືອງ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ບຸນໂຮມ ສີລິໂພຄ່າ ຫົວໜ້າບໍລິສັດ ຄຳປະສົງ ກໍ່ສ້າງຈຳກັດ ເປັນຜູ້ກ່າວມອບ ແລະ ທ່ານ ຄິນ ທຸມມະລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ ເປັນຜູ່ກ່າວຮັບ, ພິທີໄດ້ຈັດຂື້ນ ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2017, ໃນການມອບຮັບອາຄານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງໃຫ້ ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານກຸ່ມບ້ານໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການຫຼີ້ກລ້ຽງການທຳລາຍປ່າໄມ້(CliPAD) ໃນ 5 ເມືອງຄື: ເມືອງ ຊໍາເໜືອ ຈໍານວນ 07 ແຫ່ງ (ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານ 03 ແຫ່ງ; ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ ກອງກວດກາ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງປ່າໄມ້ ເປັນອາຄານ 02 ຊັ້ນ 1 ແຫ່ງ; ຕໍ່ເຕີມ ແລະ ປັບປຸງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 1 ແຫ່ງ; ຫ້ອງການ ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 1 ແຫ່ງ ແລະ ຈຸດກວດກາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 1 ແຫ່ງ), ເມືອງ ຫົວເມືອງ ຈໍານວນ 05 ແຫ່ງ ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານ 03 ແຫ່ງ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 01 ແຫ່ງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 01 ແຫ່ງ, ເມືອງ ຮ້ຽມ ຈໍານວນ 02 ແຫ່ງ ກໍ່ສ້າງຫໍພັກພະນັກງານໃໝ່ ແລະ ຕໍ່ເຕີມຫ້ອງການ, ເມືອງ ຊ້ອນ ຈໍານວນ 02 ແຫ່ງ ຈຸດກວດກາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 02 ແຫ່ງ ແລະ ເມືອງ ວຽງໄຊ ຈໍານວນ 01 ແຫ່ງ ຈຸດກວດກາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 01 ແຫ່ງ.

ກວດແກ້ໂດຍ:……….

ຂຽນໂດຍ: ສຸວັນນາ ຈັນທະລືສີ

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter