Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

Monthly Archives: September 2016

123ລະຫວ່າງວັນທີ 1-6 ສິງຫາ 2016 ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 19 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານ Dato Limkeeleng ຫົວໜ້າພະແນກປ້ອງກັນປ່າໄມ້ ແລະ ປູກໄມ້ ກົມປ່າໄມ້ ປະເທດມາເລເຊຍ ເປັນປະ ທານຮ່ວມ ຊຶ່ງມີຕົວແທນຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມ 9 ປະເທດ ຍົກເວັ້ນ ສິງກະໂປ ບໍ່ໃດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດມີ 60 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນໃດ້ ຮັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານປ່າໄມ້ຂອງອາຊຽນໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ປຶກສາຫາລື ບາງວຽກງານທີ່ ຄົງຄ້າງເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການແກ້ໄຂໃນສົກປີຕໍ່ໄປ, ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງເປັນ ເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເຊັ່ນ:  (1) ພືດເປັນຢາ ຄັ້ງທີ 19 (The 19th ASEAN Expert Group on Herbal and Medicinal Plants), (2) ການພັດທະນາຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 8 (The 8th ASEAN Expert Group on Forest Products Development),  (3) ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 17 (The 17th Seminar on Current International Issues Affecting Forestry and Forestry Products).

ຜ່ານການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສາມາດສະຫລຸບໂດຍຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງນີ້:

I. ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ

ຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານການຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊົມເຊີຍຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ (AMAF) ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງປ່າແບບຍືນນານໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ການຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ກົດໝາຍສັດນ້ຳສັດປ່າ, ວຽກງານປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກກອງເລຂາອາຊຽນກ່ຽວກັບຜົນກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ ອາຊຽນ ໃນປີຜ່ານມາ.  ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ ກໍຍັງໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ຮັກສາບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ່າໄມ້ອາຊຽນ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານການຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາ ຊຽນ.

II. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບຮັບຮອງເອົາບາງເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

 1. ຮັບຮອງເອົາຜົນກອງປະຊຸມຊ່ຽວຊານ:
 • ພືດເປັນຢາ ຄັ້ງທີ19 (ASEAN Expert Group on Herbal and Medicinal Plants);
 • ການພັດທະນາຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 8, (ASEAN Expert Group on Forest Products Development). ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເນັ້ນໃສ່ບັນຫາການພັດທະນາ ແລະ ການຄ້າຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນລາວ ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການສຶກສາການຄ້າຂາຍຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໃນປະເທດສະມາ ຊິກອາຊຽນ;
 • ຜົນກອງປະຊຸມ ວຽກງານຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້ ຂອງ ASEAN ຄັ້ງທີ 15 (The 15th Meeting of The Working Group on A PAN ASEAN Timber Certification Initiative);
 • ຜົນກອງປະຊຸມ ເຄືອຂ່າຍການປະຕິບັດກົດໝາຍສັດປ່າ ຂອງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 11 (the 11th Meeting of the ASEAN Wildlife Law Enforcement Network (ASEAN WEN);
 • ຜົນກອງປະຊຸມ ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດ ຄັ້ງທີ 12;
 • ຜົນກອງປະຊຸມ ເຄືອຂ່າຍປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ຂອງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10 (the 10th ASEAN Social Forestry Network (ASFN);
 • ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 17 (Seminar on Current International Issues Affecting Forestry and Forestry Products).
 1. ຮັບຮອງເອົາ 5 ເອກກະສານ ເຊັ່ນ:
 • Work plan (2016-2025) on the Strengthening Forest Law Enforcement and Government (FLEG). ເອກກະສານດັ່ງກ່າວຈະສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອາຊຽນຮັບຮອງ;
 • ພາລະບົດບາດ ຂອງ ASEAN Regional Knowledge Network FLEG;
 • ພາລະບົດບາດ ຂອງ ກຸ່ມວິຊາການ ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າ (the AWG CITES and WE);
 • ພາລະບົດບາດ ຂອງກຸ່ມວິຊາການຈັດສັນປ່າໄມ້ (The ToR and RoP of the AWGFM).
 • Statement of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry on Strengthening Forest Law Enforcement and Government (FLEG);  
 1. ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສປ່າໄມ້ອາຊຽນ ASOF ຄັ້ງທີ 20 ຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະຈັດຂື້ນທີ່ປະເທດມະເລເຊຍ ໃນໄລຍະເດືອນ ກໍລະກົດ 2017, ສ່ວນມື້ ແລະ ສະຖານທີ່ນັ້ນ ປະເທດເຈົ້າພາຍຈະແຈ້ງໃຫ້ຕາມຫລັງ ຈາກຜົນ ສຳເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ສາມາດຕີລາຄາໃດ້ວ່າກອງປະຊຸມ ອາວຸໂສປ່າໄມ້ຄັ້ງທີ 19 ແລະ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບປະສົບຜົນສຳເລັດສູງ ແລະ ຜູ້ແທນຈາກແຕ່ລະປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ສະ ແດງຄວາມພາກພູມໃຈໃນການກະກຽມ ແລະ ການດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter