Get Adobe Flash player

Monthly Archives: September 2016

123ລະຫວ່າງວັນທີ 1-6 ສິງຫາ 2016 ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 19 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານ Dato Limkeeleng ຫົວໜ້າພະແນກປ້ອງກັນປ່າໄມ້ ແລະ ປູກໄມ້ ກົມປ່າໄມ້ ປະເທດມາເລເຊຍ ເປັນປະ ທານຮ່ວມ ຊຶ່ງມີຕົວແທນຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມ 9 ປະເທດ ຍົກເວັ້ນ ສິງກະໂປ ບໍ່ໃດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດມີ 60 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນໃດ້ ຮັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານປ່າໄມ້ຂອງອາຊຽນໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ປຶກສາຫາລື ບາງວຽກງານທີ່ ຄົງຄ້າງເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການແກ້ໄຂໃນສົກປີຕໍ່ໄປ, ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງເປັນ ເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເຊັ່ນ:  (1) ພືດເປັນຢາ ຄັ້ງທີ 19 (The 19th ASEAN Expert Group on Herbal and Medicinal Plants), (2) ການພັດທະນາຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 8 (The 8th ASEAN Expert Group on Forest Products Development),  (3) ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 17 (The 17th Seminar on Current International Issues Affecting Forestry and Forestry Products).

ຜ່ານການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສາມາດສະຫລຸບໂດຍຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງນີ້:

I. ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ

ຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານການຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊົມເຊີຍຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ (AMAF) ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງປ່າແບບຍືນນານໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ການຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ກົດໝາຍສັດນ້ຳສັດປ່າ, ວຽກງານປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກກອງເລຂາອາຊຽນກ່ຽວກັບຜົນກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ ອາຊຽນ ໃນປີຜ່ານມາ.  ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ ກໍຍັງໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ຮັກສາບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ່າໄມ້ອາຊຽນ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານການຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາ ຊຽນ.

II. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບຮັບຮອງເອົາບາງເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

 1. ຮັບຮອງເອົາຜົນກອງປະຊຸມຊ່ຽວຊານ:
 • ພືດເປັນຢາ ຄັ້ງທີ19 (ASEAN Expert Group on Herbal and Medicinal Plants);
 • ການພັດທະນາຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 8, (ASEAN Expert Group on Forest Products Development). ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເນັ້ນໃສ່ບັນຫາການພັດທະນາ ແລະ ການຄ້າຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນລາວ ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການສຶກສາການຄ້າຂາຍຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໃນປະເທດສະມາ ຊິກອາຊຽນ;
 • ຜົນກອງປະຊຸມ ວຽກງານຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້ ຂອງ ASEAN ຄັ້ງທີ 15 (The 15th Meeting of The Working Group on A PAN ASEAN Timber Certification Initiative);
 • ຜົນກອງປະຊຸມ ເຄືອຂ່າຍການປະຕິບັດກົດໝາຍສັດປ່າ ຂອງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 11 (the 11th Meeting of the ASEAN Wildlife Law Enforcement Network (ASEAN WEN);
 • ຜົນກອງປະຊຸມ ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດ ຄັ້ງທີ 12;
 • ຜົນກອງປະຊຸມ ເຄືອຂ່າຍປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ຂອງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10 (the 10th ASEAN Social Forestry Network (ASFN);
 • ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 17 (Seminar on Current International Issues Affecting Forestry and Forestry Products).
 1. ຮັບຮອງເອົາ 5 ເອກກະສານ ເຊັ່ນ:
 • Work plan (2016-2025) on the Strengthening Forest Law Enforcement and Government (FLEG). ເອກກະສານດັ່ງກ່າວຈະສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອາຊຽນຮັບຮອງ;
 • ພາລະບົດບາດ ຂອງ ASEAN Regional Knowledge Network FLEG;
 • ພາລະບົດບາດ ຂອງ ກຸ່ມວິຊາການ ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າ (the AWG CITES and WE);
 • ພາລະບົດບາດ ຂອງກຸ່ມວິຊາການຈັດສັນປ່າໄມ້ (The ToR and RoP of the AWGFM).
 • Statement of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry on Strengthening Forest Law Enforcement and Government (FLEG);  
 1. ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສປ່າໄມ້ອາຊຽນ ASOF ຄັ້ງທີ 20 ຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະຈັດຂື້ນທີ່ປະເທດມະເລເຊຍ ໃນໄລຍະເດືອນ ກໍລະກົດ 2017, ສ່ວນມື້ ແລະ ສະຖານທີ່ນັ້ນ ປະເທດເຈົ້າພາຍຈະແຈ້ງໃຫ້ຕາມຫລັງ ຈາກຜົນ ສຳເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ສາມາດຕີລາຄາໃດ້ວ່າກອງປະຊຸມ ອາວຸໂສປ່າໄມ້ຄັ້ງທີ 19 ແລະ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບປະສົບຜົນສຳເລັດສູງ ແລະ ຜູ້ແທນຈາກແຕ່ລະປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ສະ ແດງຄວາມພາກພູມໃຈໃນການກະກຽມ ແລະ ການດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້

Prepare for the Microsoft 70-488 Demos

Don t leave me, Yeh, no matter what I did, I am Microsoft 70-488 Demos for you, for the 70-488 Demos Microsoft SharePoint Applications 70-488 children, for this family, for us to live better. This is enough. Is there anything more important than Microsoft 70-488 Demos knowing each other What Microsoft 70-488 Demos s more, my nephew didn t believe what he said. Axiang sees her like this, she said, Why don t you take a taxi, it s tanned, you can lose money. I work in Microsoft 70-488 Demos the agency, Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions this is my business card. I asked the section chief, the section chief said Don t worry, wait and see. The million was used to resell the most fragile color TV and refrigerator in the Beijing market.

We greet each other Hammer their dog s day And replied Hammer their dog s day When the exercise, it has Microsoft 70-488 Demos become a password. He did not dare to say anything to Microsoft 70-488 Demos me, I know I am a shorn head.But I d like to ask him, who the captain, but still did not ask later. It s over, I will not cry anymore.Reopen the computer to Microsoft 70-488 Demos start our story.Soldier s story.Love story. Ready Microsoft 70-488 Demos to begin.As soon as the dog head high school squadron ordered, our brothers jumped and jumped their gunshots again and again. This is not my surprise.The reputation of the bird of our kobold battalion is known by all armies, as long as Microsoft SharePoint Applications 70-488 it is Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions the army cadres in 70-488 Demos our military region. She stroked my dark, slender face, stubbornly http://www.examscert.com/70-488.html looking at me Do not move Her eyes are not the same as a small shadow, is an alternative bird.

don t want me jobs. In the company, everyone is busy with 70-488 Demos glory. One person sent him a hundred. Immediately, I am the most amiable and Microsoft 70-488 Demos most respectable person in the world. He is him, why is he so concerned about me in this matter I can fully imagine that he told my parents about the hypocritical face that Microsoft SharePoint Applications 70-488 pretends to care about, his smug look, and my parents who have always been clean and self satisfied. Li Wei looked at his heart and was Microsoft 70-488 Demos full of joy. Look at Microsoft 70-488 Demos the old blackened tables and chairs, Microsoft 70-488 Demos black and black ground, Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions I am very surprised that there is something delicious in the dish of white chicken, why so many people are looking for food, still waiting for it, and I think of the hot lion house tesking and the hot Jiutian Chongqing hot pot restaurant.