Get Adobe Flash player

Monthly Archives: November 2021

ສັງລວມຫຍໍ້ ເນື້ອໃນແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຊື້-ຂາຍສິນເຊື່ອກາກບອນປ່າໄມ້

ເອກະສານສະບັບນີ້ ສະເຫນີແຜນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ຜບຜ ຫຼື BSP) ສໍາລັບ ການຈັດຕັ້ງ ແຜນງານ ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ຫຼື ແຜນງານ ER) ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີຊື່ເຕັມວ່າ “ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບພູມີທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ ຢູ່ 6 ແຂວງພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ” ມິຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ໂຄງການ ຄປຊ”. ໂຄງການ ຄປຊ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍ ກອງທຶນກາກບອນ (Carbon Fund) ໃນປີ 2018. ຜບຜ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ບົນພື້ນຖານ ການກໍານົດກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ໃນເອກະສານແຜນງານ ERPD ເຊິ່ງໄດ້ນໍາສະເຫນີ (ໃນປີ 2018) ແລະ ຜົນຈາກການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຮ່າງ ຜບຜ ສະບັບໄກ້ສຸດທ້າຍ, ແລະ ແຜນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຈາກຫລາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຫລາຍລະດັບ.

Executive Summary of BSP Lao Final