Get Adobe Flash player

REQUEST OF EXPRESSIONS OF INTEREST (Re-Advertisement)

Ministry of Agriculture and Forestry Department of Forestry Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Reducing Emissions from Deforestation and Degradation- REDD+ ...
Read More

REQUEST OF EXPRESSIONS OF INTEREST

Ministry of Agriculture and Forestry Department of Forestry Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Reducing Emissions from Deforestation and Degradation- REDD+ ...
Read More

ເອກະສານມາດຕະການປົກປ້ອງສິ່ງລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ ພູມີທັດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ສ ປປ ລາວ

ຂອບໜ້າວຽກຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ(ESMF) ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊູມຊົນ(CEF) ...
Read More

ວຽກ​ງານປົກ​ປ້ອງ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ສິ່ງ​ແວ​ເລ້ອມ ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ພູມ​ີ​ທັດ ແລະ ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນຢູ່ ສ ປ​ປ ລາວ (LLL project)

​ແຜນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສັງ​ຄົມ (ESCP) ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ພູ​ມີ​ທັດ ແລະ ຊີ​ວິດ​ກາ​ນ​ເປັນ​ຢູ່ ສ ປ​ປ ລາວ ແຜນ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ(SEP) ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ພູ​ມີ​ທັດ ແລະ ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັ​​ນຢູ່ ສ ປ​ປ ລາວ ...
Read More

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມມີທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ (ໂຄງການ ປປພຊ ຫຼື GFLL ) ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ

ເອກະສານສະບັບນີ້ ສະເຫນີແຜນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ຜບຜ ຫລື BSP) ສໍາລັບ ການຈັດຕັ້ງ ໂຄງການ ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ຫລື ໂຄງການ ER) ຂອງລາວ ຊື່ງມີຊື່ເຕັມວ່າ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມີທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ (ໂຄງການ ...
Read More

ເອກະສານປົກປ້ອງແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສາທາລະນະ

ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປີດໃຫ້ສາທາບະນະ ເພື່ອໃຫ້ມີຄໍາເຫັນ. ຖ້າທ່ານໃດມີຄໍາເຫັນກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ພະແນກ ຫຼຸດຜ່ອນອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ ຜ່ານທາງອີເມວດ້ານລຸ່ມນີ້ກ່ອນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2020 1. khamsaneok@gmail.com 2. homnamfonfifa@gmail.com (cc) 3. c.souchitta@gmail.com (cc) These documents ...
Read More

ເອກະສານ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຍືນນານແບບມີສວ່ນຮ່ວມໄລຍະເພີ່ມງົບປະມານ

ກອບການສ່ວນຮ່ວມຂອງຊູມຊົນ ແຜນການຄູ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງູູຄົມ Primarily, icnd2 exam topics calling the exam tutorial flash business and ensuring that they and ...
Read More

ປະກາດຫາ ເພື່ອນຮ່ວມງານຊ່ຽວຊານດ້ານປ່າໄມ້

REQUEST EXPRESSIONS OF IINTEREST (Re-Advertisement) (for Individual Consultants) Senior Foresters (full-time): two positions The Government of Lao PDR (GOL) has ...
Read More

ເອກະສານ ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF)

ທະນາຄານໂລກ FCFP ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນ REDD+ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃນ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ແຕ່ປີ 2020-2025. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ ຊ່ອງຫວ່າງທາງການເງິນ ແລະ ...
Read More

ເອກະສານປົກປ້ອງແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ

ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການທົບທວນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ ຈັດການແກ້ໄຂໂດຍທະນາຄານໂລກ. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຈະມີການທົບທວນຄືນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການປັບປຸງ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຈາກທະນາຄານໂລກ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ESMF) ESMF in Eng ESMF ພາສາລາວ (Executive ...
Read More

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
ໂຄງການພາຍໃນກົມ
SUFORD REDD LAO PDR