Get Adobe Flash player

ປະກາດຮັບສະໝັກ

Ministry of Agriculture and Forestry Department of Forestry Governance, Forest Landscapes and Livelihood (GFLL) Project   REQUEST OF EXPRESSIONS OF ...
Read More

Request of Expressions of Interest (for Individual Consultants)

Downloads Document: Consulatnts_for media GFLL ...
Read More

ປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານ

ດາວໂຫຼດຟາຍ: Request of Expression of Interest  ...
Read More

ສັງລວມຫຍໍ້ ເນື້ອໃນແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຊື້-ຂາຍສິນເຊື່ອກາກບອນປ່າໄມ້

ສັງລວມຫຍໍ້ ເນື້ອໃນແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຊື້-ຂາຍສິນເຊື່ອກາກບອນປ່າໄມ້ ເອກະສານສະບັບນີ້ ສະເຫນີແຜນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ຜບຜ ຫຼື BSP) ສໍາລັບ ການຈັດຕັ້ງ ແຜນງານ ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ຫຼື ແຜນງານ ER) ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີຊື່ເຕັມວ່າ “ໂຄງການ ...
Read More

ເປີດໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໃນການຊື້-ຂາຍ ກາກບອນປ່າໄມ້

ເປີດໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໃນການຊື້-ຂາຍ ກາກບອນປ່າໄມ້ ການຊື້-ຂາຍກາກບອນປ່າໄມ້ ມູນຄ່າ 42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2021, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອເປີດໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ...
Read More

ເອກະສານມາດຕະການປົກປ້ອງສິ່ງລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ ພູມີທັດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ສ ປປ ລາວ

ຂອບໜ້າວຽກຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ(ESMF) ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊູມຊົນ(CEF) ...
Read More

ວຽກ​ງານປົກ​ປ້ອງ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ສິ່ງ​ແວ​ເລ້ອມ ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ພູມ​ີ​ທັດ ແລະ ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນຢູ່ ສ ປ​ປ ລາວ (LLL project)

​ແຜນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສັງ​ຄົມ (ESCP) ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ພູ​ມີ​ທັດ ແລະ ຊີ​ວິດ​ກາ​ນ​ເປັນ​ຢູ່ ສ ປ​ປ ລາວ ແຜນ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ(SEP) ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ພູ​ມີ​ທັດ ແລະ ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັ​​ນຢູ່ ສ ປ​ປ ລາວ ...
Read More

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມມີທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ (ໂຄງການ ປປພຊ ຫຼື GFLL ) ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ

ເອກະສານສະບັບນີ້ ສະເຫນີແຜນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ຜບຜ ຫລື BSP) ສໍາລັບ ການຈັດຕັ້ງ ໂຄງການ ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ຫລື ໂຄງການ ER) ຂອງລາວ ຊື່ງມີຊື່ເຕັມວ່າ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມີທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ (ໂຄງການ ...
Read More

ເອກະສານປົກປ້ອງແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສາທາລະນະ

ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປີດໃຫ້ສາທາບະນະ ເພື່ອໃຫ້ມີຄໍາເຫັນ. ຖ້າທ່ານໃດມີຄໍາເຫັນກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ພະແນກ ຫຼຸດຜ່ອນອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ ຜ່ານທາງອີເມວດ້ານລຸ່ມນີ້ກ່ອນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2020 1. khamsaneok@gmail.com 2. homnamfonfifa@gmail.com (cc) 3. c.souchitta@gmail.com (cc) These documents ...
Read More

ເອກະສານ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຍືນນານແບບມີສວ່ນຮ່ວມໄລຍະເພີ່ມງົບປະມານ

ກອບການສ່ວນຮ່ວມຂອງຊູມຊົນ ແຜນການຄູ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງູູຄົມ Primarily, icnd2 exam topics calling the exam tutorial flash business and ensuring that they and ...
Read More

ໂຄງການ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ
LaoPDR SUFORD REDD LAO PDR