Get Adobe Flash player

ເອກະສານປົກປ້ອງແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສາທາລະນະ

ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປີດໃຫ້ສາທາບະນະ ເພື່ອໃຫ້ມີຄໍາເຫັນ. ຖ້າທ່ານໃດມີຄໍາເຫັນກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ພະແນກ ຫຼຸດຜ່ອນອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ ຜ່ານທາງອີເມວດ້ານລຸ່ມນີ້ກ່ອນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2020 1. khamsaneok@gmail.com 2. homnamfonfifa@gmail.com (cc) 3. c.souchitta@gmail.com (cc) These documents ...
Read More

ເອກະສານ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຍືນນານແບບມີສວ່ນຮ່ວມໄລຍະເພີ່ມງົບປະມານ

ກອບການສ່ວນຮ່ວມຂອງຊູມຊົນ ແຜນການຄູ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງູູຄົມ Primarily, icnd2 exam topics calling the exam tutorial flash business and ensuring that they and ...
Read More

ປະກາດຫາ ເພື່ອນຮ່ວມງານຊ່ຽວຊານດ້ານປ່າໄມ້

REQUEST EXPRESSIONS OF IINTEREST (Re-Advertisement) (for Individual Consultants) Senior Foresters (full-time): two positions The Government of Lao PDR (GOL) has ...
Read More

ເອກະສານ ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF)

ທະນາຄານໂລກ FCFP ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນ REDD+ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃນ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ແຕ່ປີ 2020-2025. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ ຊ່ອງຫວ່າງທາງການເງິນ ແລະ ...
Read More

ເອກະສານປົກປ້ອງແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ

ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການທົບທວນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ ຈັດການແກ້ໄຂໂດຍທະນາຄານໂລກ. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຈະມີການທົບທວນຄືນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການປັບປຸງ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຈາກທະນາຄານໂລກ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ESMF) ESMF in Eng ESMF ພາສາລາວ (Executive ...
Read More

ປະ​ກາດ​ຮັບ​ສະ​ໝັກ ຫົວ​ໜ້າກອງ​ເລ​ຂາ AFoCo

VACANCY NOTICE Job Title : Executive Director Grade : Assistant Secretary General of UN equivalent Organization : Asian Forest Cooperation ...
Read More

ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ຄັ້ງວັນທີ 14

I hurried into the local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people ...
Read More

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
ໂຄງການພາຍໃນກົມ
SUFORD REDD LAO PDR