Get Adobe Flash player

ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (S-ESMP) “ພູມີທັດ ພູເຂົາຄວາຍ”

ຈຸດປະສົງ ມາດຕະຖານ-ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ S-ESMP ສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການກໍານົດລ່ວງໜ້າ ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ES) ຂອງກິດຈະກໍາເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຮູ້ຈັກ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການ ພູມີທັດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນ ສ ປປ ລາວ ...
Read More