Get Adobe Flash player
ພະແນກ ສົ່ງເສີມປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້

3333 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທາງດ້ານວິຊາການປ່າໄມ້

  ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນຕົວຈິງພາກສະໜາມ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຂໍສະເໜີຢັ້ງຢືນຮັບຮອງບົດວິພາກ-ເຕັກນິກ ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ໃນເນື້ອທີ່ຈຳນວນ 1.431,71 ເຮັກຕາ. ຂອງບໍລິສັດຮ່ວມມືເສດຖະກິດ 385 ແຂວງອັດຕະປື, ຢູ່ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແລະ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການສະເໜີຂໍເຊັນສັນຍາສຳປະທານເນື້ອທີ່ດິລັດໃນຂັ້ນຕໍ່ໜ້າ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນຕົວຈິງພາກສະໜາມ ...
Read More

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter